Get Adobe Flash player

Konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”

Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa.

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

4. Zdjęcie w formie wydruku należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

5. Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia,

  imię i nazwisko autora .

6. Fotografie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 18 października 2019r.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.10.2019r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.

Przewidziane są wyróżnienia.
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbędzie na nanjbliższym apelu szkolnym.

8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

 

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.