Get Adobe Flash player
Start Uroczysto?ci i wydarzenia szkolne

We wtorek 29 pa?dziernika 2019 roku uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na ucznia Szko?y Podstawowej im Jana Paw?a II w Smolniku. Uroczysto?? u?wietnili go?cie w osobach przedstawicieli w?adz samorz?dowych, dyrekcji wsp?pracuj?cych przedszkoli, przedstawicieli Rady Rodzicw, a tak?e Rodzicw pierwszakw.

Aby zas?u?y? na ?lubowanie, przyszli uczniowie musieli zaprezentowa? swoj? wiedz? i umiej?tno?ci, a przede wszystkim opanowanie i odpowiednie zachowanie. Dzieci koncertowo zda?y swj pierwszy egzamin, pi?knie recytuj?c, ?piewaj?c i ta?cz?c. Wyst?p nagradzany by? gromkimi brawami i s?odkimi upominkami od naszych go?ci.

Po wyst?pie pierwszaki ?lubowa?y by? dobrym dzieckiem, uczniem, koleg? i Polakiem, a dyrektor szko?y pani Beata Czeczot pasowa?a ich na ucznia i przyj??a do uczniowskiej spo?eczno?ci.


Dzi?kujemy wszystkim tym, ktrzy pomogli nam zorganizowa? nasz? uroczysto??!!!


Uczniowie i wychowawcy klas Ia , Ib i Ic