Get Adobe Flash player

       Co roku uczniowie  Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku bior? udzia? w konkursie organizowanym przez Zarz?d Ligi Ochrony Przyrody w Piechowicach, który  zasi?giem swojego dzia?ania obejmuje ca?e by?e województwo jeleniogórskie.

Uczniowie, którzy przyst?puj? do wspó?zawodnictwa przygotowuj? si? z nast?puj?cych zagadnie?:

-        przystosowanie ro?lin i zwierz?t do ?ycia w ?rodowisku l?dowym i wodnym

-        zale?no?ci pokarmowe w ró?nych ?rodowiskach

-        cele i formy ochrony przyrody w Polsce

-        antagonistyczne i nieantagonistyczne  oraz oboj?tne formy wspó??ycia organizmów

-        ?ród?a zanieczyszcze? wód, gleby, powietrza ?ywno?ci, sposoby ich ochrony

-        skutki chemizacji ?rodowiska (pestycydy, nawozy sztuczne, metale ci??kie, detergenty)

-        zadania i formy dzia?alno?ci szkolnych kó? Ligi Ochrony Przyrody

-        Karkonoski Park Narodowy i Parki Krajobrazowe regionu jeleniogórskiego.

-        znajomo?? flory i fauny oraz osobliwo?ci przyrodniczych polskich parków narodowych

-        umiej?tno?? rozpoznawania ro?lin i zwierz?t chronionych w Polsce (tablica graficzna, prze?rocza, eksponaty)

-        rezerwaty przyrody regionu jeleniogórskiego

Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

I etap szkolny, odby? si? 4 pa?dziernika. Spo?ród 10 uczniów startuj?cych z naszej szko?y najlepsze wyniki uzyskali: Amelia Igielska, Patrycja Por?bska z klasy VII b i Justyna Witecka z klasy VIII b .

II etap rejonowy, odby? si? 24 pa?dziernika w Zgorzelcu. Spo?ród reprezentantów naszej szko?y               do kolejnego etapu zakwalifikowa?a si? Patrycja Por?bska.

III etap regionalny – fina? po??czony z wycieczk? – rozegra? si? 14 i 15 listopada. Organizatorem                 i kierownikiem wycieczki by? Prezes Zarz?du LOP Pan Zdzis?aw Gasz.

Po pisemnym etapie konkursu, który mia? miejsce w ?wierzawie pojechali?my autokarem na wycieczk? krajoznawcz? na trasie Purpurowe Jeziorko i Pa?ac w Pakoszowie. Po dniu pe?nym wra?e? pojechali?my do Schroniska M?odzie?owego „Z?oty Widok” w Micha?owicach. Przed udaniem si? na spoczynek komisja konkursowa przedstawi?a 10 uczniów, którzy dostali si? do ustnego etapu konkursu. W?ród tych najlepszych znalaz?a si? Patrycja, co jest bardzo du?ym sukcesem.

 

Nast?pnego dnia  tu? po ?niadaniu pojechali?my do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Por?bie, gdzie odby?a  si? cz??? ustna. Partycja Por?bska zaj??a 8 miejsce. Gratulujemy wysokiego wyniku i ?yczymy dalszych sukcesów!!!