Get Adobe Flash player

I Szkolny Konkurs skakanki

25.11.2019r. w naszej szkole odby? si? Szkolny Konkurs Skakanki. Konkurs by? przeznaczony dla wszystkich dzieci z klas I, II i III. Ka?de dziecko  mia?o za zdanie wykona? jak najwi?ksz? ilo??  skokw przez skakank? w ci?gu jednej minuty. Wszyscy mieli mo?liwo?? wykonania a? trzech prb. Organizacj?  tej niezwykle emocjonuj?cej konkurencji zaj?li si? nauczyciele wychowania fizycznego.

Postanowili, ?e konkurs b?dzie odbywa? si?  na poziomie klas. Czyli klasy pierwsze rywalizowa?y ze sob?, klasy drugie ze sob? i identycznie klasy trzecie. Dodatkowo na ka?dym poziomie przyznawano miejsca w kategorii dziewcz?t i ch?opcw. Dzi?ki naszym sponsorom, ktrym w tym miejscu chcieliby?my ogromnie podzi?kowa?, mogli?my przyzna? najlepszym atrakcyjne nagrody, oraz nagrodzi? ka?dego uczestnika konkursu. Byli nimi Pani Dagmara Kozakiewicz oraz Pani Magdalena Doli?ska. W ka?dej kategorii wy?onili?my Mistrza skakanki, ktry prcz dyplomu i nagrody otrzyma? oryginalny medal.  Od II do VI miejsca przyznali?my dyplomy i nagrody.  Nasz konkurs promowa? aktywne sp?dzanie czasu wolnego, podnosi?  rwnie? sprawno?? najm?odszych uczniw naszej szko?y, oraz rozwija? zainteresowanie aktywno?ci? fizyczn?.

29.11.2019r. uroczy?cie podsumowali?my ca?y konkurs. Dyrektor naszej szko?y Pani Beata Czeczot osobi?cie wr?cza?a najlepszym dyplomy  i nagrody. By?o wiele rado?ci i oczekiwania na wyniki. Na koniec uroczystego apelu przyznana zosta?a nagroda specjalna tzw. Z?ota skakanka dla dziecka, ktre spo?rd wszystkich uczestnikw wykona?o najwi?cej skokw. Zdoby?a j? Katarzyna Chy?ek uczennica klasy II B  z wynikiem 180 skokw na minut?. Dziewczynka  wykona?a krtki pokaz swoich umiej?tno?ci, a jej technika i szybko?? zaskoczy?a wszystkich uczestnikw, ktrzy nagrodzili j? gromkimi brawami. Na ?rodek poproszony zosta? tak?e Wojciech Ko?odziejczyk ucze? klasy III B, ktry wykona? atrakcyjne po??czenie r?norodnych skokw. Gratulujemy wszystkim zwyci?zcom, dzi?kujemy za zdrow? rywalizacj? i zapraszamy za rok.

Oto wyniki poszczeglnych kategorii

Kategoria

Miejsce

Imi? i nazwisko

klasy I dziewcz?ta 

I Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Nadia Skrzy?ska

Oliwia Daniel

Hanna Kusibab

Aleksandra Kisielewicz

Malwina Mocna

Natalia Ani?kiewicz

klasy I- ch?opcy

I-Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Krzysztof Rj

Micha? Mowczko

Aleksander Wro?ski i Micha? Ociepski

Dominik My?liwiec

Dawid Hejda

Marcel Kaczkowski

klasy II dziewcz?ta 

I Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Katarzyna Chy?ek

Katarzyna Grabowska

Weronika Char?za

Martyna Maliszewska

Michalina Juranek

Nadia Piwko

klasy II- ch?opcy

I-Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Jan Wickel

Nikodem Wojciechowski

Tymon Misiak

Antoni Smoli?ski

Micha? Ko?odziejczyk

Szymon Rotkiewicz

klasy III dziewcz?ta 

I Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Emilia Pihut

Amelia Fidali

Paula Fa?kowska

Karolina ?uczak

Ma?gorzata Wrzeszcz

Maja Majewska

klasy III- ch?opcy

I-Mistrz skakanki

II

III

IV

V

VI

Wojciech Ko?odziejczyk

Olivier Sikorski

Artur Klecki

Wojciech R?kas

B?a?ej Markiewicz

Kasjan Sykulak