Get Adobe Flash player

28 listopada 2019 roku uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w organizowanym przez M?odzie?owy Dom Kultury w Lubaniu X Andrzejkowym Festiwalu Talentw. Tym razem impreza mia?a miejsce w Lubaniu w budynku Miejskiego Domu Kultury Osadnik. Adresatami jej byli uczniowie szk? i placwek edukacyjnych w powiecie luba?skim.

 Konkurs przebiega? w czterech kategoriach wiekowych: klasy I- III, klasy IV - VI, klasy VII - VIII szk? podstawowychoraz szko?y ponadpodstawowe. Jury w ka?dej kategorii wiekowej przyzna?o I miejsce oraz wyr?nienie, a spo?rd wszystkich talentw festiwalu wy?oni?o Talent Talentw, ktry otrzyma? - nagrod? Grand Prix. Ka?dy uczestnik otrzyma? tak?e pami?tkowy dyplom i upominek. Tradycyjnie publiczno?? mog?a zag?osowa? na swojego faworyta, oddaj?c w przerwie g?os poprzez zakup losu za 1 z?.  Najwi?ksza ilo?? oddanych g?osw zadecydowa?a o nagrodzie publiczno?ci.

Na scenie prezentowa?y si? talenty wokalne, taneczne, aktorskie i muzyczne. Uczestnicy przygotowali si? bardzo starannie. Ich wyst?py dostarczy?y wielu wra?e? publiczno?ci, ktra nie zawiod?a i swj zachwyt wyra?a?a gromkimi brawami.

Festiwal na pewno jest dla m?odych ludzi sposobno?ci? do wymiany do?wiadcze? oraz rozwijania i doskonalenia swoich umiej?tno?ci. Warto rwnie? podkre?li?, ?e tak du?e przedsi?wzi?cie przebiega?o w mi?ej atmosferze.

Jubileuszowy Festiwalmia? charakter i?cie krlewski. Jak zwykle bardzo mi?o zaskoczyli nas prowadz?cy. Rozpocz?li X Powiatowy Andrzejkowy Festiwal Talentw dworskim ta?cem. Wprowadzili wszystkich w dostojn? i pe?n?humoru atmosfer?.

Dla uczestnikw z naszej szko?y impreza ta okaza?a si? niezwykle owocna.

Wyr?nienie w kategorii klas IV-VIzdobyli: Malwina Mocna, Miko?aj Mocny, B?a?ej Markiewicz, Artur Markiewicz - gra na instrumentach: flet, akordeon,skrzypce, tr?bka.

I miejsce w kategorii klas I-IIIotrzyma? Witold Ostrowski (perkusja).

I miejscew kategorii klas IV VI otrzyma?a grupa teatralna Hamlet w sk?adzie: Naomi Pstrak, Wiktoria Dzio?ak, Szymon Grzy?ski, Julia Ko?odziejczyk, Emila Nawojska, Natan Przyby?a, Eleni Rydzewska, Oliwia Schmidt, Kaja Smoli?ska, Kalina Stefa?ska, Borys U?dawinis, Oliwier Wrbel, Weronika Olszewska, Roksana P?pkowska, Maja Pilch, Lena Trojnar inscenizacja wiersza J. Tuwima Ptasie radio. Dodatkowo grupa Hamlet zosta?a doceniona przez publiczno??, zdobywaj?c Nagrod? Publiczno?ci.

I miejscew kategorii klas VII- VIII, taniec: Amelia Gazda,Emilia Witwicka,Hanna Banasik,Julia Ko?odziejczyk,Julia Niemczyk,Kaja Smoli?ska,Kalina Stefa?ska,Kinga Czapli?ska, Konstancja Jurek, Magdalena Rozbicka, Maja Kurdziko, Milena Pasternak, Magdalena S?k, Nikola Markiewicz, Oliwia Walenista, Wiktoria Firszt, Wiktoria Trojnar, Wiktoria Marsza?ek, Zosia Czerwi?ska, Natalia ?apaj, Karolina ?wirko-Godycka, Julia Czuchaj.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzi?kujemy za artystyczne wra?enia!

Na pewno mo?emy by? dumni z naszych uczniw. Pokazali wszechstronne umiej?tno?ci i po raz kolejny potwierdzili, ?e Le?na jest studni? talentw!

              

 

Renata Arbaczewska

Monika Borkowska