Get Adobe Flash player

Andrzejki klas I-III

Wed?ug dawnych wierze? noc z 29 na 30 listopada mia?a magiczn? moc, uchylaj?c? wrota do nieznanej przysz?o?ci. Niegdy? wr?by andrzejkowe przeznaczone by?y tylko dla niezam??nych dziewcz?t, ktre by?y ciekawe, czy wyjd? za m??. Obecnie Andrzejki s? weso?ym spotkaniem i wspania?? zabaw?, dostarczaj?c? wielu prze?y? i emocji.

Samorz?d Uczniowski zorganizowa? zabaw? andrzejkow? dla wszystkich uczniw, ktrzy mogli dowiedzie? si?, co czeka ich w przysz?o?ci: szcz??cie, pieni?dze, pech czy mo?e jaka? inna niespodzianka.

Ca?? imprez? u?wietni?a nam fantastyczna muzyka, ktr? przygotowa? Pan Adam Durlak oraz wr?by andrzejkowe, gdzie wr?bitami byli uczniowie klas 7.

Wszystkie zabawy dostarczy?y nam wielu rado?ci, a ogl?danie rozentuzjazmowanych uczniw to  wielka satysfakcja dla organizatorek. Paniom wychowawczyniom oraz panu Adamowi dzi?kujemy za mi?? wsp?prac?, a uczniom ?yczymy by te najmilsze wr?by si? spe?ni?y.

 

Ma?gorzata Witecka