Get Adobe Flash player

       W listopadzie 2019 roku nasza szko?a otrzyma?a certyfikat Dolno?l?skiej Sieci Szk? Wspieraj?cych Uzdolnienia. Na Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej- ?amig?wki zDolnej  G?wki- reprezentowa?y nasz? placwk? pani Dyrektor - Beata Czeczot, lider wspierania uzdolnie? - pani Karolina ?ubrecka oraz przewodnicz?ca zespo?u do spraw promocji - pani Ma?gorzata Michalik.

      Placwki o?wiatowe, ktre uznaj? za priorytet zaspokojenie potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniw i nastawione s? na dzia?ania w realizacji zada? wychodz?cych ponad programy nauczania i wychowania spotka?y si? w DODN we Wroc?awiu, aby omwi? i przedstawi? swe dzia?ania w ramach wspierania uzdolnie?.

        Do sieci szk? przyst?puj? szko?y wspieraj?ce uzdolnienia, przy?wieca im przekonanie, ?e w ka?dym uczniu tkwi potencja? rozwoju. Nauczyciele staj? si? odpowiedzialni nie tylko za stymulowanie rozwoju umys?owego uczniw, ale, przede wszystkim- stworzenie przyjaznej atmosfery wsp?pracy, zaufania i bezpiecze?stwa .Pierwszym dzia?aniem takich szk? jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwa? uczniw, ich zainteresowa?, uzdolnie? i talentw.             Aktywizowanie uczniw, zach?canie ich do wysi?ku ma odzwierciedlenie w licznych programach i projektach. Wiele podejmowanych dzia?a? ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala uczniom holistycznie spojrze? na rzeczywisto?? oraz integruje spo?eczno?? szkoln?.

 Do DSSWU nale?y 46 placwek z wojewdztwa dolno?l?skiego. Przynale?no?? do sieci sprzyja promocji w ?rodowisku, dodaje presti?u , ale jest tak?e wielkim wyzwaniem. Wymaga realizowania nowych pomys?w, kszta?towania motywacji poznawczej w?rd uczniw, du?ej pasji nauczycieli.