Get Adobe Flash player

Kampania czytania Ca?a Polska czyta dzieciom zosta?a zapocz?tkowana 1 czerwca 2001r. Swoim zasi?giem obj??a ca?y Nasz kraj. W wielu regionach sta?a si? osi? dzia?a? kulturalnych, aktywizuj?cych i ??cz?cych r?ne pokolenia oraz osoby r?nych zawodw.

Dzi?ki kampanii uda?o si? przede wszystkim zmieni? ?wiadomo?? spo??czn? dotycz?c? roli czytania w rozwoju dziecka oraz u?wiadomi? to, ?e czytanie dzieciom jest najlepsz? inwestycj? w ich przysz?o??.

Nasza szko?a ju? od wielu lat aktywnie w??cza si? w promowanie czytania w ramach kampanii Ca?a Polska czyta dzieciom. Co roku, na zaproszenie Pani Dyrektor oraz nauczyciela bibliotekarza, placwk? odwiedzaj? osoby mniej lub bardziej znane w ?rodowisku lokalnym. Jest to dla Naszych uczniw niepowtarzalna okazja do wys?uchania niezwyk?ych interpretacji fragmentw ksi??ek oraz do zapoznania si? z codzienn? prac? zaproszonych go?ci. W tym roku szkolnym wspotkaniach wzi?li udzia?:

  • we wrze?niu: Pani Agnieszka Smoli?ska (dyrektor OKiS w Le?nej),

  • w pa?dzierniku: asp. Bartosz Kapusta (z-ca kmendanta Komisariatu Policji w Le?nej),

    m?. bryg Adam Wili?ski (Komenda Powiatowa Stra?y Po?arnej w Lubaniu),

  • w listopadzie: mjr Beata Czarniecka- Serafin oraz mjr Mariusz Zaj?czkowski (O?rodek Szkole? Specjalistycznych Stra?y Granicznej w Lubaniu).

Przemi?ym go?ciom serdecznie dzi?kujemy !
K. Waniczek

A. Sobczyk