Get Adobe Flash player

W oczekiwaniu na ?wi?tego Miko?aja

Miko?ajki to czas spe?niaj?cych si? marze? i niespodzianek. Na tak? niespodziank? mogli liczy? najm?odsi uczniowie naszej szko?y. 06 grudnia 2019 roku zamiast zasi??? w ?awkach nad podr?cznikami i zeszytami, mieli okazj? spotka? si? z Miko?ajem.

Wszystkie dzieci oczekuj? na ten dzie? z wielk? niecierpliwo?ci?. Ka?dy zastanawia si?, co przyniesie Miko?aj w prezencie. Niektrzy pisz? specjalne listy, aby nie pomyli? si?, aby nie zapomnia?, aby przyby? jak najszybciej. Tym razem dzieci spotka?y si? w O?rodku Kultury i Sportu w Le?nej, by wsplnie oczekiwa? wizyty.

Nauczyciele Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II przygotowali zaskakuj?ce przedstawienie teatralne. Sami wcielili si? w rol? elfw - pomocnikw Miko?aja i w humorystyczny sposb wprowadzili obecnych na widowni w aur? ?wi?t, prezentw i bajki. Sztuka pod tytu?em W oczekiwaniu na ?wi?tego Miko?aja obfitowa?a w zabawne sytuacje i dialogi, wzruszaj?ce i radosne piosenki, a tak?e w skoczne ta?ce. Pojawienie si? na scenie wyczekiwanego go?cia wywo?a?o ogromne poruszenie. Wybra? on typow? form? wej?cia przez komin. Nie oby?o si? bez przeszkd, poniewa? Miko?aj utkn?? w scenicznej dekoracji.

Ho, ho, ho i inne s?owa wyg?osi? go?? z bia?? brod? i wielkim worem prezentw. Razem z dzie?mi za?piewa? rwnie? piosenki. Udzieli? te? dobrych rad wszystkim dzieciom i doros?ym obecnym na sali. Wsplnie z Pani? Dyrektor, Beat? Czeczot, rozdawali upragnione upominki i s?odycze. Ca?o?? zosta?a uwieczniona w postaci licznych zdj?? i filmw, ktre mo?na by?o zrobi? z Miko?ajem i elfami.

Projekt Nauczyciele dzieciom zosta? opracowany przez nauczycielk? naszej szko?y, ktra zaanga?owa?a do wsp?pracy innych kolegw z grona pedagogicznego. Dla wszystkich wyst?puj?cych by?o to nie lada wyzwanie. Wymagania re?ysera by?y wysokie, ale po?wi?cony trud i czas przynis? oczekiwane efekty i satysfakcj?. Wszyscy bawili si? doskonale - i publiczno??, i wyst?puj?cy nauczyciele.

Renata Arbaczewska