Get Adobe Flash player

Wszystkie prace s? fantastyczne, pomys?owe, wykonane  bardzo starannie i z wielkim zaanga?owaniem.

Bardzo dzi?kujemy Uczniom za wzi?cie udzia?u w konkursie, a Rodzicom  za nades?anie zdj?? pi?knych prac plastycznych ich pociech.

Z przyjemno?ci? i satysfakcj? og?aszamy wyniki konkursu plastycznego

 WIELKANOCNE ZWIERZ?TKO

Kategoria I: uczniowie klas I:

1.     Karina Tymi?ska

2.     Maja Drozdek

3.     Jakub Miazga

Kategoria II: uczniowie klas II:

1.       Lena Wjtowicz

2.       ?ucja St?pi?ska

3.       Micha? Ko?odziejczyk

Kategoria III: uczniowie klas III:

  1. Klara Kukie?ka

Pozostali uczestnicy otrzymuj? dyplom za udzia? w konkursie.

 

Podsumowanie konkursu i wr?czenie nagrd

odb?dzie si? po powrocie do szko?y na uroczystym apelu

w SP im. Jana Paw?a II w Smolniku

 

Komisja Konkursowa