Get Adobe Flash player

Majowe ?wi?ta w ?wietlicy szkolnej

Maj  jest miesi?cem szczeglnym dla naszej Ojczyzny. W tych pierwszych trzech dniach maja obchodzone s? bowiem w Polsce ?wi?ta upami?tniaj?ce najwa?niejsze wydarzenia i symbole, ktre zapisane zosta?y w  historii polskiej pa?stwowo?ci.

 

1.Maja obchodzimy ?wi?to PracyDzie? Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest ?wi?tem obchodzonym 2. Maja. W tym dniu przypominamy sobie o historii i znaczeniu bia?o czerwonej flagi. Narodowe ?wi?to Trzeciego Maja to ?wi?to pa?stwowe, ktre jest obchodzone na pami?tk? uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3. Maja.

Tematyka tych ?wi?t jest okazj? do pogadanek i rozmw w ramach zaj?? edukacyjno patriotycznych z wychowankami naszej ?wietlicy o rozbudzaniu szacunku do ludzi pracy, symbolach narodowych, patriotyzmie i znaczeniu Ojczyzny w ?yciu ka?dego Polaka.

Podczas zaj?? plastycznych uczniowie maluj? farbami symbole narodowe, wycinaj? z papieru kolorowego flagi Polski, wykonuj? z krepiny bia?o czerwone kwiaty oraz go??bie b?d?ce symbolem pokoju. W trakcie zaj?? muzycznych wychowankowie ?wietlicy s?uchaj?pie?ni patriotycznych i ?piewaj? hymn Polski Mazurek D?browskiego.

Ka?de z tych zaj?? maj? na celu uwra?liwienie dzieci na warto?ci zwi?zane z nasz? Ojczyzn? Polsk?. Zach?cam wszystkich do skorzystania z takiej propozycji lub wys?ania swoich prac i pomys?w.

 

Prowadz?ca: A.Ma?ek-Fedorowicz