Get Adobe Flash player
Przy?lij zdj?cie!


Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniw  Szko?y Podstawowej w Smolniku.

2.      Cele konkursu:

*     Zach?cenie uczniw do aktywno?ci fizycznej w czasie nauki zdalnej

*     Promowanie zdrowego stylu ?ycia

3.      Zasady  konkursu:

*     Zrb zdj?cie, gdzie znajdujesz si? na pierwszym planie wykonuj?c jak?? aktywno?? sportow?

( np. skoki na trampolinie, jazda na rowerze, tricki na hulajnodze, itp. )

*     Zdj?cie oceni Jury, ktre we?mie pod uwag? : oryginalno?? aktywno?ci fizycznej , stopie?  trudno?ci , jako?? zdj?cia.

4.      Zdj?cie nale?y przesy?a? do nauczycieli wychowania fizycznego do dnia  15 maja

Do zdj?cia prosz? do??czy? nast?puj?ce informacje:

- imi?, nazwisko ucznia oraz klas?

-klauzul? o tre?ci:

Wyra?am zgod? na publikacj? wizerunku  mojego dziecka - . na zdj?ciu przes?anym na konkurs fotograficzny Sport r?ne ma oblicza oraz wyra?am zgod? na jego publikacj? na stronie szko?y im. Jana Paw?a III w Smolniku oraz na Facebook.

Podpis rodzica

5.      Wyniki konkursu zostan? og?oszone na stronie internetowej szko?y 19 maja.

6.      Nagrody: autorzy najlepszych zdj?? otrzymaj? 6 z wychowania fizycznego, pozostali uczestnicy 5 z aktywno?ci.