Get Adobe Flash player
Start Uroczysto?ci i wydarzenia szkolne

TO JU? 13 LAT...

Dorastaj? znienacka przez mi?o??, i potem tak nagle doro?li

Trzymaj?c si? za r?ce w?druj? w wielkim t?umie - []

Wiem, ?e w ich sercach bije t?tno ca?ej ludzko?ci.
                                                                      Jan Pawe? II

     13 lat temu - 6 czerwca 2007 r., spo?eczno?? Szko?y Podstawowej w Smolniku prze?ywa?a wielkie ?wi?to. Tego dnia -  decyzj? uczniw oraz rodzicw - nasza placwka otrzyma?a zaszczytne imi? Wielkiego Rodaka - Jana Paw?a II. Od tamtej pory ka?dego roku szkolnego, w dniu nadania imienia - ?wi?towali?my uroczy?cie pami?tn? dat?.

Ten rok szkolny sta? si? jednak rokiem innym ni? wszystkie wcze?niejsze. Sale lekcyjne ju? od 3 miesi?cy stoj? puste a na korytarzach szko?y nie s?ycha? gwaru uczniowskich rozmw. Oglnokrajowa kwarantanna - a co za tym idzie - nauka zdalna, zamkn??a w domach zarwno uczniw jak i nauczycieli. Na zewn?trz wydawa? by si? mog?o, ?e szko?a nie ?yje a jednakjednak nie jest to prawd?. 

Wiele si? dzia?o w ci?gu trzech miesi?cy. Szko?a - cho? w domach - t?tni?a ?yciem.
Uczniowie nie zapomnieli o 100 Rocznicy Urodzin Patrona szko?y - zaznaczaj?c swoj? pami?? pi?knymi pracami plastycznymi. KIlka dni p?niej- Dyrekcja oraz nauczyciele - nie mogli zapomnie? o wa?nym dla placwki dniu - jakim by?a kolejna Rocznica Nadania Imienia Szkole.
Dlatego, w tym szczeglnym czasie i w tym szczeglnym dniu - nie zabrak?o ?wi?towania - chocia? przybra?o ono troch? inny wymiar ni? zawsze.
Nie mogli?my spotka? si? wszyscy i ?wi?towa? w murach szko?y, dlatego na pro?b? Dyrekcji, ksi?dz Proboszcz naszej parafii, w niedziel? - 7 czerwca - odprawi? uroczyst? Msz? ?wi?t?  koncelebrowan?,
w intencji uczniw, rodzicw i nauczycieli szko?y.
Tegoroczna Eucharystia mia?a rwnie? nieco inny przebieg. Rozpocz??a j? przemowa Dyrektora Szko?y- Pani Beaty Czeczot, ktra uroczy?cie prosz?c kap?anw o odprawienie Mszy ?wi?tej, krtko przypomnia?a zebranym histori? nadania Szkole imienia Jana Paw?a II.  W donios?y sposb przypomnia?a rwnie?, jak wa?ny by? to dzie? i jak wa?ny wybr, ktry da? i wci?? daje  szans? oraz pozwala wychowywa? m?ode pokolenie w oparciu o warto?ci i niew?tpliwy autorytet jakim jest nasz ?wi?ty Patron.
NIecodziennym widokiem dla parafian okaza?a si? rwnie? oprawa liturgiczna Eucharystii, ktra przygotowali nauczyciele wraz z dyrekcj? szko?y. Wspomnie? nale?y, ?e rwnie? Poczet Sztandarowy szko?y- tego dnia wnie?li pedagodzy.
Ca?y przebieg uroczysto?ci, dla tych wszystkich, ktrzy byli zaproszeni, ale tego dnia nie mogli z r?nych przyczyn uczestniczy? w Mszy ?wi?tej-  by? transmitowany on-line.