Get Adobe Flash player
Start Wspieranie uzdolnień

Konkurs plastyczny. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Konkurs plastyczny. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015.

Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie

Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.


REGULAMIN

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

 

                                                   § 1. Organizator i Partnerzy

1.      Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą w Skałce, przy ul. Jesionowej 51, 42-421 Włodowice, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2.      Patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

3.      Partnerami konkursu są:

- Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej - Patronki Rodzin, ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki,

-Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej, ul. Skarżycka 11, 42-400 Zawiercie,

- Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej, pl. MB Królowej Polski 1, 43-370 Szczyrk.

4.      Organizator przy realizacji konkursu współpracuje ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.

5.      Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535-080-573, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Informacje udzielane są również w biurze organizatora: ul. Senatorska 14 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

 

§ 2. Cele konkursu

1.      Cele konkursu to:

·        poszerzanie wiedzy na temat Pisma Św. i historii chrześcijaństwa,

·        rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych,

·        zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności.

 

§ 3. Zasady konkursu

1.      Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu).

2.      Prace należy przesyłać do 15 sierpnia 2014r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura Centrum Rozwoju Lokalnego: ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie. Prace można również dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

3.      Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej. Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane.Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.

4.      Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

                                I.           dzieci w wieku od 4 do 6 lat,

                             II.           dzieci w wieku od 7 do 9 lat,

                           III.           dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

5.      Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tych załączników nie będzie oceniana.

6.      Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej nie publikowaną
i nie przedstawianą na innych konkursach. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu.

7.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 września 2014 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.crl.org.pl.

 

§ 4. Komisja konkursowa

1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

2.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

§ 5. Kryteria oceniania prac

1.    Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

·        wartości artystyczne,

·        zgodność z tematyką,

·        oryginalność,

·        estetyka pracy.

 

§ 6. Nagrody

1.      W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla czterech najlepszych prac. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma w nagrodę tablet oraz pamiątkowy dyplom.

2.      Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.

3.      Najlepsze prace zostaną opublikowane wkalendarzu na rok 2015pn. „Moja ulubiona opowieść biblijna”.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich i wyróżnionych prac plastycznych do opracowania książki dla dzieci dot. opowieści biblijnych.

5.      Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie podana w stosownym terminie na stronie internetowej www.crl.org.pl. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

 

§ 7.

1.      Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą odsyłane.

 

 

 

§ 8. Prawa autorskie

1.    Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a)      utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,

b)     obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, w publikacjach elektronicznych,

c)      praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2.        Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

3.        Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

4.        Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

 

§ 9. Patronat medialny

1.        Patronat medialny nad konkursem objęli:

·        Tygodnik Katolicki „Niedziela”,

·        Katolickie Radio FIAT,

·        Radio eM.

 

§ 10.

1.      Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 

§ 11.

1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.


 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

 

 

1.    Imię i nazwisko uczestnika: ………………….....…….……………………………..

2.    Adres zamieszkania: ……………………………..………………….………………….

3.    Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………..…….

4.    Tytuł pracy: ………………………………....……..…………….…....................................

5.    Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ………………………………………………..

6.    Wiek uczestnika: ………………………………………………….…………….………..

7.    Kategoria wiekowa: ………………………………………………….………...……….

(I: 4-6 lat)

(II: 7-9 lat)

(III: 10-13 lat)

 


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego

 

 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich

na Organizatora Konkursu

oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: …………………………………… ……….........................................................................................................................................................................................................,

wykonanej przez ................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika),

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do konkursu plastycznego „Twoja ulubiona opowieść biblijna”, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie (w momencie podpisania oświadczenia) na Organizatora konkursu - Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Skałce, przy ul. Jesionowej 51, 42-421 Włodowice - autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych,

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.

Jako opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

…………………………….…...………………………………………………….

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora utworu