Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Psycholog szkolny mgr Joanna Smusz

G?wnym adresatem moich dzia?a? jako psychologa w Szkole podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku s? uczniowie. Jednak stale wsp?pracuj? tak?e z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspieraj?cymi dzia?ania psychologa w szkole. Moim najwa?niejszym zadaniem jest rozpoznawanie potencjalnych mo?liwo?ci uczniw oraz ich sytuacji wychowawczej.
       

Zadania psychologa szkolnego to mi?dzy innymi:

1)       Prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw.

- badania psychologiczne, ktre przyjmuj? form?: rozmowy, obserwacji, ankiety, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

2)       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwi?zywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw.

- badania psychologiczne na terenie szko?y;
- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;

- spotkania i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

3)       Udzielanie pomocy psychologiczno?pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb.

- zaj?cia terapeutyczne dla uczniw;
- terapia zaburze? emocjonalnych;
- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw;
- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli.

4)       Podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemw dzieci i m?odzie?y.

- rozmowy indywidualne z uczniami, warsztaty problemowe i profilaktyczne dla uczniw w celu udzielania pomocy w zakresie rozwi?zywania zg?aszanych lub zaobserwowanych trudno?ci;

- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;

- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli z zakresu

profilaktyki problemowej (w tym profilaktyki uzale?nie? dzieci i m?odzie?y).

5)       Minimalizowanie skutkw zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r?nych form pomocy w ?rodowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniw.

- zaj?cia pomocy psychologicznej dla uczniw;
- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw;
- wywiady ?rodowiskowe;
- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli.

6)       Inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;
- wywiady z wychowawcami i nauczycielami;

- zapewnienie indywidualnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych.

7)       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? uczniw.

- badania psychologiczne w celu okre?lenia mocnych i s?abych stron uczniw;

- badania psychologiczne w kierunku diagnozowania wybitnych uzdolnie?;

- pogadanki dla rodzicw i nauczycieli na temat wspierania i rozwijania uzdolnie? oraz zainteresowa? uczniw.

8)       Wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw  w udzielaniu pomocy psychologiczno?pedagogicznej.

- konsultacje dla nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw.