Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Pedagog specjalny mgr Mariola Szczepa?ska

- Koordynowanie pracy zespo?w wspieraj?cych, powo?anych do opracowania Indywidualnych Programw Edukacyjno - Terapeutycznych oraz dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniw.

- Okre?lanie zakresu i sposobu dostosowania wymaga? edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w zakresie: metod, form pracy, ?rodkw dydaktycznych, warunkw kszta?cenia, sposobw sprawdzania i oceniania .

 

- Wsp?organizowanie kszta?cenie integracyjnego.

 

-Wspieranie rodzicw uczniw kszta?cenia specjalnego  poprzez: kszta?towanie prawid?owej postawy rodzicielskiej wobec w?asnego dziecka, informowanie o pracy ucznia na zaj?ciach, udzielanie instrukta?y dotycz?cych  pracy w domu, udzielanie porad zwi?zanych z konieczno?ci? skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistw czy instytucji spo?ecznych (i wskazywanie ich).

- Diagnozowanie i rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej.

- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

- Prowadzenie zaj?? z uczniami obj?tymi kszta?ceniem specjalnym, posiadaj?cymi orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego .

 

- Udzielanie wsparcia i poradnictwa w zakresie profilaktyki i terapii uzale?nie? oraz przemocy domowej.

 

 

 

Poniedzia?ek

Wtorek

?roda

Czwartek

Pi?tek

Mariola Szczepa?ska

1030-1330

1430-1530

830-1230

930-1230

830-1330

830-1230

konsultacje

 

 

930-1030

 

 


Pedagog szkolny mgr Iwona Durlak

 

 
DROGI UCZNIU!!!
  • Je?eli czujesz, ?e dzieje si? co? z?ego,
  • Chcesz z kim? porozmawia?,
  • Masz k?opoty,
  • Nie wiesz jak pomc sobie lub innemu cz?owiekowi
  • Czekam na ciebie w gabinecie numer 29
 
SZANOWNI RODZICE!

Je?eli potrzebujecie Pa?stwo rozmowy gabinet pedagoga jest dla Pa?stwa otwarty ka?dego dnia.

Zadania pedagoga szkolnego to mi?dzy innymi:

1) prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placwce w celu rozwi?zywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw;

3) udzielanie pomocy psychologiczno?pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemw dzieci i m?odzie?y;

5) minimalizowanie skutkw zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r?nych form pomocy w ?rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniw;

6) inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? uczniw;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw  w udzielaniu pomocy psychologiczno?pedagogicznej.