Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Psycholog szkolny mgr Joanna Smusz

 

Głównym adresatem moich działań jako psychologa w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku są uczniowie. Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej.
       

Zadania psychologa szkolnego to między innymi:

1)       Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

- badania psychologiczne, które przyjmują formę: rozmowy, obserwacji, ankiety, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

2)       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

- badania psychologiczne na terenie szkoły;
- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;

- spotkania i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

3)       Udzielanie pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb.

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów;
- terapia zaburzeń emocjonalnych;
- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów;
- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli.

4)       Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

- rozmowy indywidualne z uczniami, warsztaty problemowe i profilaktyczne dla uczniów w celu udzielania pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych lub zaobserwowanych trudności;

- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;

- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli z zakresu

profilaktyki problemowej (w tym profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży).

5)       Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów.

- zajęcia pomocy psychologicznej dla uczniów;
- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów;
- wywiady środowiskowe;
- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli.

6)       Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;
- wywiady z wychowawcami i nauczycielami;

- zapewnienie indywidualnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych.

7)       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

- badania psychologiczne w celu określenia mocnych i słabych stron uczniów;

- badania psychologiczne w kierunku diagnozowania wybitnych uzdolnień;

- pogadanki dla rodziców i nauczycieli na temat wspierania i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań uczniów.

8)       Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.

- konsultacje dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

 
Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018
Lp.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 

8.00 – 13.00

11.00 – 15.00

8.00 – 12.00

8.00 – 15.00

Godziny konsultacji psychologa z rodzicami

 
 

 

 
 

 


Pedagog szkolny mgr Joanna Ślęzowska

 
DROGI UCZNIU!!!
  • Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego,
  • Chcesz z kimś porozmawiać,
  • Masz kłopoty,
  • Nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi
  • Czekam na ciebie w gabinecie numer 29
 
SZANOWNI RODZICE!

Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy gabinet pedagoga jest dla Państwa otwarty każdego dnia.

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.

 
Godziny pracy pedagoga w S.P. im. Jana Pawła II w Smolniku w roku szkolnym 2017/2018
Lp.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 JOANNA ŚLĘZOWSKA
8.45 – 12.15
8.45–9.45              10.30-13.30
8.45 – 12.45
8.40 - 12.40
8.45– 12.45
konsultacje
z rodzicami
 
 12.45- 13.30
 
 
 
 
 

Godziny pracy pedagoga w oddziałach gimnazjalnych

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

IWONA DURLAK

7.30-9.00

11.00-13.15

7.30-9.00

10.00-14.00

7.30-8.15

10.00-13.30

7.30-9.00

12.00-14.00

7.30-11.15

Konsultacje z rodzicami

13.15-14.00

 

 

 

 

 


ROK SZKOLNY 2018/19

WYCHOWAWCY KLAS I NUMERY SAL

Klasa I A -p. Karolina Rajczakowska- Zygmunt - sala 37
Klasa I B
- p. Karolina Żubrecka- sala 38
Klasa I C- p. Jolanta Litwinowicz- sala 39
Klasa II A
- p. Małgorzata Szczęsna- Witecka - sala 31
Klasa II B- p. Elżbieta Gęsikowska- sala 33
Klasa III A
- p. Katarzyna Kościelniak - sala 1
Klasa III B
 - p. Iza Tarnarzewska- sala 2
Klasa IV A
- p. Marek Michalik - sala 32
Klasa IV B
- p. Adam Durlak - sala 17
Klasa IV C
- p. Lidia Matela- Szurakowska - sala 18
Klasa IV D- p. Dorota Piotrowska- sala 16
Klasa V A- Izabela Każmierczak- Flaszyńska- sala 13
Klasa V B- Iwona Ostrowska- sala 12
Klasa V C- Mariusz Sidor- sala 11
Klasa V D
- p. Agnieszka Wrona- sala 10
Klasa V E
- p. Katarzyna Jabłońska - sala 9
Klasa VI A
 - p. Anna Małek- Fedorowicz - sala 8
Klasa VI B
- p. Dorota Kusibab - sala 21
Klasa VI C
- p. Elżbieta Gęsikowska - sala 2
Klasa VII A
- p. Przemysław Suchanecki- sala 24
Klasa VII B
  - p. Jarosław Zimowicz - sala 17
Klasa VII C
-  p  Marzena Pietrykowska - sala 19
Klasa VIII A
- p. Karina Mocek - sala 12( budynek O.G.)
Klasa VIII B
- p. Marcin Smusz - sala 7 ( budynek O.G.)
Klasa VIII C-
p. Katarzyna Janiszek- sala 6 ( budynek O.G.)
Klasa III A O.G.- Urszula Skrzęta- sala 3 ( budynek O.G.)
Klasa III B O.G. - Karolina Stefańska- sala 17 ( budynek O.G.)
Klasa III C O.G.- Monika Borkowska- sala 10 ( budynek O.G.)
Klasa III D- O.G.- Renata Arbaczewska- sala 4 ( budynek O.G.)