Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Psycholog szkolny mgr Joanna Smusz

G?wnym adresatem moich dzia?a? jako psychologa w Szkole podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku s? uczniowie. Jednak stale wsp?pracuj? tak?e z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspieraj?cymi dzia?ania psychologa w szkole. Moim najwa?niejszym zadaniem jest rozpoznawanie potencjalnych mo?liwo?ci uczniw oraz ich sytuacji wychowawczej.
       

Zadania psychologa szkolnego to mi?dzy innymi:

1)       Prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw.

- badania psychologiczne, ktre przyjmuj? form?: rozmowy, obserwacji, ankiety, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

2)       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwi?zywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw.

- badania psychologiczne na terenie szko?y;
- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;

- spotkania i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

3)       Udzielanie pomocy psychologiczno?pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb.

- zaj?cia terapeutyczne dla uczniw;
- terapia zaburze? emocjonalnych;
- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw;
- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli.

4)       Podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemw dzieci i m?odzie?y.

- rozmowy indywidualne z uczniami, warsztaty problemowe i profilaktyczne dla uczniw w celu udzielania pomocy w zakresie rozwi?zywania zg?aszanych lub zaobserwowanych trudno?ci;

- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;

- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli z zakresu

profilaktyki problemowej (w tym profilaktyki uzale?nie? dzieci i m?odzie?y).

5)       Minimalizowanie skutkw zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r?nych form pomocy w ?rodowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniw.

- zaj?cia pomocy psychologicznej dla uczniw;
- konsultacje dla rodzicw/prawnych opiekunw;
- wywiady ?rodowiskowe;
- konsultacje i dzia?alno?? informacyjna dla wychowawcw i nauczycieli.

6)       Inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;
- wywiady z wychowawcami i nauczycielami;

- zapewnienie indywidualnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych.

7)       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? uczniw.

- badania psychologiczne w celu okre?lenia mocnych i s?abych stron uczniw;

- badania psychologiczne w kierunku diagnozowania wybitnych uzdolnie?;

- pogadanki dla rodzicw i nauczycieli na temat wspierania i rozwijania uzdolnie? oraz zainteresowa? uczniw.

8)       Wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw  w udzielaniu pomocy psychologiczno?pedagogicznej.

- konsultacje dla nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw.

 

 


 

Pedagog specjalny mgr Mariola Szczepa?ska

- Koordynowanie pracy zespo?w wspieraj?cych, powo?anych do opracowania Indywidualnych Programw Edukacyjno - Terapeutycznych oraz dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniw.

- Okre?lanie zakresu i sposobu dostosowania wymaga? edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w zakresie: metod, form pracy, ?rodkw dydaktycznych, warunkw kszta?cenia, sposobw sprawdzania i oceniania .

 

- Wsp?organizowanie kszta?cenie integracyjnego.

 

-Wspieranie rodzicw uczniw kszta?cenia specjalnego  poprzez: kszta?towanie prawid?owej postawy rodzicielskiej wobec w?asnego dziecka, informowanie o pracy ucznia na zaj?ciach, udzielanie instrukta?y dotycz?cych  pracy w domu, udzielanie porad zwi?zanych z konieczno?ci? skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistw czy instytucji spo?ecznych (i wskazywanie ich).

- Diagnozowanie i rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej.

- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

- Prowadzenie zaj?? z uczniami obj?tymi kszta?ceniem specjalnym, posiadaj?cymi orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego .

 

- Udzielanie wsparcia i poradnictwa w zakresie profilaktyki i terapii uzale?nie? oraz przemocy domowej.

 

 

 

Poniedzia?ek

Wtorek

?roda

Czwartek

Pi?tek

Mariola Szczepa?ska

1030-1330

1430-1530

830-1230

930-1230

830-1330

830-1230

konsultacje

 

 

930-1030

 

 


Pedagog szkolny mgr Iwona Durlak

 

 
DROGI UCZNIU!!!
  • Je?eli czujesz, ?e dzieje si? co? z?ego,
  • Chcesz z kim? porozmawia?,
  • Masz k?opoty,
  • Nie wiesz jak pomc sobie lub innemu cz?owiekowi
  • Czekam na ciebie w gabinecie numer 29
 
SZANOWNI RODZICE!

Je?eli potrzebujecie Pa?stwo rozmowy gabinet pedagoga jest dla Pa?stwa otwarty ka?dego dnia.

Zadania pedagoga szkolnego to mi?dzy innymi:

1) prowadzenie bada? i dzia?a? diagnostycznych uczniw, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo?liwo?ci psychofizycznych uczniw w celu okre?lenia przyczyn niepowodze? edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniw;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placwce w celu rozwi?zywania problemw wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniw;

3) udzielanie pomocy psychologiczno?pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie dzia?a? z zakresu profilaktyki uzale?nie? i innych problemw dzieci i m?odzie?y;

5) minimalizowanie skutkw zaburze? rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r?nych form pomocy w ?rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniw;

6) inicjowanie i prowadzenie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo?liwo?ci, predyspozycji i uzdolnie? uczniw;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw  w udzielaniu pomocy psychologiczno?pedagogicznej.

 

 


ROK SZKOLNY 2019/2020

WYCHOWAWCY KLAS I NUMERY SAL

Klasa I A -p. Iza Tarnarzewska - sala
Klasa I B
- p. Ma?gorzata Ku?micz - Ku?mi?ska - sala
Klasa I C- p. Anna Ko?cielniak - sala
Klasa II A
- p. Agata Ani?kiewicz - sala
Klasa II B- p. Karolina ?ubrecka - sala
Klasa II C - p. Jolanata Litwinowicz - sala
Klasa III A
- p. Ma?gorzata Szcz?sna - Witecka - sala
Klasa III B
 - p. Marzena Mazur - sala
Klasa IV A
- p. Anna Sazo?ska - sala
Klasa IV B
- p. Gabriela Ko?odziejczyk - sala
Klasa V A
- p. Marek Michalik - sala 19
Klasa V B- p. Adam Durlak- sala
Klasa V C- Lidia Matela - Szurakowska - sala 18
Klasa V D- Dorota Piotrowska - sala
Klasa VI A - Izabela Ka?mierczak - Flaszy?ska - sala 13
Klasa VI B
- p. Iwona Ostrowska - sala 12
Klasa VI C - p. Mariusz Sidor - sala 11
Klasa VI D - p. Agnieszka Wrona - sala 10
Klasa VI E
- p. Katarzyna Jab?o?ska - sala 9
Klasa VII A
 - p. Anna Ma?ek- Fedorowicz - sala 8
Klasa VII B
- p. Dorota Kusibab - sala 21
Klasa VII C - p. Jolanta Olechnowicz - Janik - sala 2 
Klasa VII D - p. Anna Bier?a - sala 20
Klasa VIII A - p. Przemys?aw Suchanecki
Klasa VIII B - p. Jaros?aw Zimowicz
Klasa VIII C - p. Aneta Kami?ska