Get Adobe Flash player
Start

Historia naszej szko?y si?ga czasw powojennych. W latach 1947/48 uruchomiono fili? Publicznej Szko?y Powszechnej (p?niejsza SP nr 1) w Nied?wiedziej Grze (za przejazdem).W roku szkolnym 1956/57 podzielono na dwa obwody szkolne i wwczas Szko?a Podstawowa nr 2 mie?ci?a si? w dwch budynkach przy ulicy Baworowo. W 1984 r. powo?ano Spo?eczny Komitet Budowy Szko?y, a 01.09.1993 roku odby?a si? inauguracja roku szkolnego w nowo oddanym budynku w Smolniku. 01.01.1996 Szko?a Podstawowa nr 2 zmienia nazw? na Szko?a Podstawowa w Smolniku.

01.09.2002 oddano do u?ytku nowy segment szko?y i w tym kszta?cie szko?a funkcjonuje do dzi?. Szko?a ci?gle si? rozwija akcentuj?c sw? obecno?? w gminie, wojewdztwie, kraju i poza granicami. W 2000 roku nawi?zano kontakt z Holandi? i od tego czasu najlepsi uczniowie, a tak?e sportowcy mieli mo?liwo?? sp?dzania tam czasu wakacyjnego. W roku szkolnym 2003/2004 szko?a stara?a si? o certyfikat "Szko?y z klas?" organizuj?c r?norodne dzia?ania pod patronatem Gazety Wyborczej. Otrzyma?a go 01.10.2004 roku.

W histori? szko?y mocno wros?y uroczysto?ci z okazji ?wi?t narodowych i imprez okoliczno?ciowych, z ktrymi spo?eczno?? szkolna wychodzi do spo?eczno?ci lokalnej. W murach naszej szko?y go?cili?my wiele s?awnych postaci: pisarzy, aktorw, artystw. Osi?gamy wysokie wyniki w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach, st?d uczniowie naszej szko?y znani s? nie tylko w gminie, ale w powiecie, wojewdztwie i kraju. Odnotowali?my tak?e osi?gni?cia w konkursach europejskich.

Jeste?my szko?? otwart? na wszelkie nowo?ci, a jednocze?nie piel?gnujemy tradycje lokalne, chrze?cija?skie i patriotyczne.

6 czerwca 2007 roku szkole nadano imi? Jana Paw?a II i co roku w tym dniu szko?a obchodzi swoje ?wi?to.