Get Adobe Flash player
Start
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
  

 

Plan do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

rok szkolny 2018/2019
 

Plan jest elementem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na lata 2017/2019. Zawarte w planie treści i zadania są skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkoła podjęła działania mające na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami, na jakie mogą być narażeni i przygotowanie ich do efektywnego     i konstruktywnego radzenia sobie z wszelkimi trudnymi sytuacjami życiowymi.

Cele szczegółowe działania:

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, w domu, w ruchu komunikacyjnym, a także podczas spędzania czasu wolnego;

- zapoznanie uczniów z elementami zdrowego stylu życia w szkole i poza nią- sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją;

- rozbudzanie wśród uczniów chęci do rozwoju intelektualnego i zainteresowań, motywowanie do nauki, ukazanie pozytywnych stron wysiłku    w rozwój;

- motywowanie uczniów do stosowania zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów i nauczycieli, zwiększenie szacunku wobec osób starszych; zapobieganie wulgaryzmom;

- wpajanie zasad tolerancji wobec wszelkiej inności tj. osób niepełnosprawnych, chorych, niezamożnych finansowo;

- zapoznanie uczniów klas młodszych z tematyką szkodliwości palenia i spożywania alkoholu, wzrost świadomości na temat wpływu używek    na funkcjonowanie człowieka;

- zapoznanie uczniów ze sposobami porozumiewania się w społeczności szkolnej, chęć i umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, bez użycia agresji słownej i fizycznej;

- zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w związku z sięganiem po substancje uzależniające; dostarczanie wiedzy o szkodliwości używania alkoholu, palenia papierosów i stosowania środków odurzających;

 

- ograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych i demoralizujących takich jak: wagary, agresja i przemoc, konflikty z prawem, (pomoc     w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych, redukowanie zachowań agresywnych w grupie rówieśniczej, popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego);

- ukształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, by prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych, kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnych);

- wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami, pedagogizacja rodziców, porady i konsultacje dla rodziców, zaangażowanie rodziców w życie szkoły);

 

Cele są realizowane przez:

- udział w programach informacyjno – edukacyjnych

- realizację programów profilaktycznych

- udział w zajęciach pozalekcyjnych i alternatywnych

- współpracę między różnymi instytucjami, które zajmują się: wychowaniem dzieci i młodzieży, propagowaniem zdrowia, bezpieczeństwem, pomocą rodzinom potrzebującym, pomocą w razie zagrożenia uzależnieniami, pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

  
I.                   DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE
 
Zadania
Sposób realizacji

Odpowiedzialni współodpowiedzialni

Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Diagnozowanie sytuacji i potrzeb rodziny

- obserwacja uczniów;
- rozmowy z rodzicami i uczniami;
- wywiady środowiskowe;
wychowawcy
pedagog
pielęgniarka szkolna
psycholog
według potrzeb
 
2. Organizowanie pomocy społecznej
- obiady refundowane przez MGOPS;
- stypendia szkolne
dyrektor
wychowawcy
pedagog
psycholog
 
według potrzeb
 

3.   Odpowiednia interwencja prawna, wychowawcza w rodzinach nie spełniających swoich funkcji

- rozmowy z uczniami, rodzicami;

- obserwacja;

- współpraca z Sądem Rejonowym w Lubaniu, MGOPS i komisariatem policji w Leśnej;

wychowawcy
pedagog
psycholog
dyrektor
 
według potrzeb
 
 
 
 
II. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zadania
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Oddziaływanie profilaktyczne wychowawców klas dotyczące przeciwdziałania nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii
i uzależnieniom
od komputera

- realizacja godzin wychowawczych na temat szkodliwego działania nikotyny na organizm człowieka,

zapobiegania uzależnieniom
od alkoholu, przyczyny i skutki nałogów;

- realizacja godzin wychowawczych
w klasach na temat

niebezpieczeństw towarzyszących korzystaniu z komputera, Internetu, sposobów radzenia z przykrymi emocjami, kształtowanie umiejętności oddzielenia postaci fikcyjnych od rzeczywistych, uczenie dystansu od świata reklam i fikcji, wskazywanie zagrożeń wynikających z długotrwałego oglądania telewizji oraz pracy z komputerem

wychowawcy
nauczyciel przyrody
pedagog
psycholog
nauczyciel informatyki
w trakcie roku szkolnego
 

2.   Doskonalenie umiejętności nauczycieli
w zakresie oddziaływań profilaktycznych

-        studiowanie literatury

-        udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach, szkoleniach

nauczyciele
w trakcie roku szkolnego
 

3.   Bezpieczni w Internecie.

- prezentacja multimedialna dla uczniów klas IV - VIII

nauczyciel informatyki
 
II półrocze
 

4.   Oddziaływanie interwencyjne pedagoga szkolnego i psychologa

- rozmowy indywidualne z uczniami               i rodzicami

pedagog
psycholog
nauczyciele
w trakcie roku szkolnego
 

5.   Dostarczenie uczniom informacji na temat negatywnych skutków stosowania używek.

- realizacja godzin wychowawczych - ,,Negatywny wpływ używek na organizm młodego człowieka”.

 
 
wychowawcy
 
 
I półrocze
 

6.   Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i MGOPS - em

- opiniowanie na temat sytuacji rodzinnej uczniów wychowujących się                         w rodzinach zagrożonych alkoholizmem;

- informowanie na temat zagrożeń
w rodzinie;

pedagog szkolny
psycholog
nauczyciele
w trakcie roku szkolnego
 
7. Dostarczenie wiedzy o zgubnych skutkach nałogów
 
 
-zajęcia profilaktyczne, warsztaty.
pedagog
psycholog
pielęgniarka
wychowawcy
I półrocze
 

8.   Współpraca z Policją i PPP

- spotkania z funkcjonariuszami komisariatu policji,

- wczesna identyfikacja uczniów z grypy podwyższonego ryzyka

Pedagog
psycholog
nauczyciele
według potrzeb
 
9. Realizacja Programu „Szkoła bez nałogów”

- cykl warsztatów dla uczniów klas VII i VIII.

 
 
Pedagog, trener
I półrocze
 
 
 
III. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Zadania
Sposób realizacji

Odpowiedzialni współodpowiedzialni

Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Dbanie o zdrowy stylu życia

-organizowanie godzin wychowawczych i spotkań z pielęgniarka szkolną na temat higieny osobistej;

-organizowanie pogadanek z pielęgniarką,
Prezentacja dostępnych filmów na temat zdrowia
wychowawcy klas
pielęgniarka
 
        
wychowawcy świetlicy
 
 
 
 
 
w trakcie roku szkolnego
 

2.   Przekazanie wiedzy na temat okresu dojrzewania

-zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV – VIII

- lekcje przyrody, biologii
pielęgniarka szkolna
nauczyciele WDŻ
nauczyciele przyrody
w trakcie roku szkolnego
 

3. Promowanie dbałości o właściwy rozwój fizyczny i kondycję

- zajęcia SKS dla chętnych uczniów;

- zawody sportowe z okazji Dnia Sportu;

-organizowanie różnego typu wycieczek, rajdów rowerowych;

-organizowanie szkolnych imprez sportowych,
- aktywny udział uczniów w         zawodach pozaszkolnych
nauczyciele w-f
wychowawcy
 
w trakcie roku szkolnego
 
 
4.   Promowanie zdrowego odżywiania
 
-program „ Program dla szkół”, „ Trzymaj formę”

-pogadanki na temat zdrowego odżywiania, higieny spożywania posiłków oraz higieny osobistej

 
wychowawcy
wychowawcy świetlicy
w trakcie roku szkolnego
 

6.      Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat

zachowań asertywnych w różnych sytuacjach życiowych w celu nabycia przez uczniów umiejętności przeciwstawiania się grupie rówieśniczej nakłaniającej do ryzykownych zachowań;

-organizowanie dla uczniów imprez, uroczystości o charakterze integracyjnym

wychowawcy
pedagog

psycholog
 
 
w trakcie roku szkolnego
 

7.      Kształtowanie poprawnej komunikacji

-prowadzenie godzin wychowawczych na temat tolerancji i właściwej komunikacji międzyludzkiej.

 
wychowawcy
w trakcie roku szkolnego
 

8. Uświadomienie uczniom, że człowiek, jego zdrowie, godność, stanowią wartość najwyższą

-rozmowy na lekcjach religii, języka polskiego, godzinach wychowawczych i wychowaniu do życia w rodzinie

wychowawcy
nauczyciele WDŻ
katecheci
 
w trakcie roku szkolnego
 

9. Promowanie zachowań proekologicznych

-propagowanie akcji ekologicznych                   w środowisku lokalnym

 
w trakcie roku szkolnego
 
 
IV. ELIMINOWANIE PRZEJAWÓW AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE
 
Zadania
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Modyfikowanie niepożądanych zachowań uczniów

- lekcje wychowawcze
o tematyce dotyczącej sposobów przeciwdziałania zachowaniom agresywnym;

-wyciąganie konsekwencji z każdego przejawu agresji w formie kar statutowych;

wychowawcy
 
 
 
pedagog
psycholog
dyrektor
 
 
w trakcie roku szkolnego
 
 
według potrzeb
 

2.   Modelowanie właściwych zachowań uczniów

- realizacja profesjonalnych
i własnych programów profilaktyczno – wychowawczych zapobiegających agresji;

psycholog
w trakcie roku szkolnego
 
3. Podnoszenie kultury osobistej

-zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz w szkole;                    

-częste rozmowy indywidualne                      z uczniami używającymi wulgaryzmów i nie przestrzegających podstawowych zasad współżycia społecznego;

 

wychowawcy świetlicy nauczyciele

 
 
w trakcie roku szkolnego
 
 

4. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne

-pogadanki, dyskusje na godzinach wychowawczych;

wychowawcy
pedagog
psycholog
w trakcie roku szkolnego
 
 

5.   Prowadzenie mediacji z rodzicami, wspólne uzgodnienie działań zaradczych

- spotkania z rodzicami;
-zespoły wychowawcze;

- rozmowy indywidualne
z rodzicami podczas konsultacji

Pedagog
psycholog
wychowawcy
nauczyciele
w trakcie roku szkolnego
 
6. Wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi

-efektywne wykorzystanie wywiadówek w celu wzmocnienia więzi rodziców              i dzieci, okazywanie szacunku rodzicom

nauczyciele
 
w trakcie roku szkolnego
 

7.   Objęcie specjalistyczną pomocą uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi

-kierowanie na badania w PPP i innych poradniach specjalistycznych uczniów
z cechami nadpobudliwości psychoruchowej oraz innymi zaburzeniami emocjonalnymi;

-udzielanie informacji o instytucjach, organizacjach, osobach wspierających
 i pomagających w rozwiązywaniu problemów agresji

wychowawcy
pedagog
psycholog
 
w trakcie roku szkolnego
 
 
 
 V. ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM W NAUCE I ABSENCJI UCZNIÓW
 
Zadania
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów

-dobór odpowiednich programów
w zależności od możliwości ucznia;;

-kierowanie uczniów z trudnościami              w nauce na badania w PPP
 
wychowawcy
nauczyciele
pedagog

w trakcie roku szkolnego

 

2.   Objęcie dzieci pomocą w nauce zgodnie z zaleceniami PPP lub innych poradni specjalistycznych

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
Zajęcia logopedyczne;
nauczyciele
pedagog
psycholog
wychowawcy świetlicy
w trakcie roku szkolnego
 
3. Organizowanie pomocy w nauce
-pomoc koleżeńska
 
wychowawcy
 
w trakcie roku szkolnego
 

4.   Rozwijanie motywacji do nauki

-prowadzenie lekcji wychowawczych

w klasach IV - VIII na temat skutecznych metod uczenia się

wychowawcy
pedagog
psycholog
 

I półrocze

 

5.   Poprawa frekwencji uczniów

- konsekwentne przestrzeganie kryteriów ocen zachowania zgodnych z WSO;

- systematyczne powiadamianie rodziców o opuszczonych godzinach lekcyjnych;

-prowadzenie pedagogizacji rodziców, konsultacji, podczas których wyjaśnia się zależności między absencją uczniów,

a wynikami w nauce;

-profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat ich odpowiedzialności za nieobecność dziecka w szkole oraz na temat skutków wagarowania;

- indywidualne rozmowy z uczniami opuszczającymi często zajęcia lekcyjne
 i z ich rodzicami;

 
wychowawcy
dyrektor
pedagog
psycholog
 
w trakcie roku szkolnego
 
 
 
 

VI.   BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

 
Zadania
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Terminy
 realizacji
Uwagi
o realizacji

1.   Organizowanie spotkań                             z przedstawicielami służb ratownictwa (straż pożarna, policja)

- zajęcia z funkcjonariuszami sekcji prewencji na temat:

„Bezpieczna droga do szkoły”
 
wychowawcy
pedagog
psycholog
Policja
półrocze
 

2.   Organizowanie egzaminów na kartę rowerową

- część teoretyczna i praktyczna egzaminów na kartę rowerową – cykl zajęć przygotowujących do egzaminów na kartę rowerową

nauczyciel techniki
 
w trakcie roku szkolnego
 

3.   Bloki programowe zawierające treści z cyklu „Bezpieczna droga do szkoły”

-nauka podstawowych zasad ruchu drogowego w klasach I – III

„Bezpieczne ferie i wakacje”
wychowawcy I - III
w trakcie roku szkolnego
 

4.   Dbanie o bezpieczeństwo uczniów              w szkole i poza nią

-zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole;

-pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw lekcyjnych;

- przeprowadzenie pogadanek na temat zachowania się w sytuacjach zagrożeń;

 
 
 
nauczyciele
wychowawcy
 
 w trakcie roku szkolnego
 
 
Opracowały:
mgr Joanna Ślęzowska