Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

 
 
§ 1
 
 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r.

Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674

ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 
 
§ 2
 

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według miesięcznego (tygodniowego rozkładu zajęć)

 i rocznego planu pracy, zmierzającego do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu, środowisku lokalnym).

3. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych,  w świetlicy mogą być zorganizowane dyżury pełnione przez nauczycieli,  których wskaże Dyrektor szkoły.

4. Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym odzajęć opiekuńczo-wychowawczych.

5. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

6. Regulamin świetlicy opracowywany  jest przez nauczycieli świetlicy (modyfikowany

w miarę potrzeb) i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

 
 
§ 3
 
 

Cele i zadania świetlicy 
1.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów, kształtowanie pozytywnych postaw

 i społecznych relacji.

2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a. zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym przed lekcjami.

b. organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i wspieranie  uczniów mających trudności w nauce ( na 6.i 7. lekcji od poniedziałku do czwartku),

c. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d. organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych      oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,

e. kształtowanie zachowań prospołecznych, empatii,

f. integracja uczniów,

g. przeciwdziałanie agresji i przemocy,

h. współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczo -  wychowawczych szkoły,

i. zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa.

 
§ 4
 
 

Założenia organizacyjne
1.Godziny pracy świetlicy( ustalane z początkiem roku szkolnego):

l.p
godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
 0.
645 – 800
x
x
x
x
x
1.
800 - 845
x
x
x
x
x
2.
850 – 935
 
 
 
 
 
3.
945 - 1030
 
 
 
 
 
4.
1045 - 1130
 
 
 
 
 
5.
1135 – 1220
 
x
x
 
x
6.
1240 - 1325
x
x
x
x
x
7.
1335 – 1440
x
x
x
x
x
8.
1440 – 1530
x
x
x
x
x
 

2.Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie:

a. dojeżdżający do szkoły szkolnym autobusem,     

b. którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/

prawnych opiekunów, rodziców samotnie wychowujących dzieci pracujących zawodowo,

c. którzy nie uczęszczają na lekcje religii,

d. oczekujący na zajęcia  pozalekcyjne,

e. skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

3. Uczniów wymienionych w § 3,pkt.2, poz.b,d przyjmuje się na prośbę rodziców.

4. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5.W przypadku zmiany ustaleń zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka” rodzic/prawny opiekun, zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym nauczyciela świetlicy

 i złożenia stosownego oświadczenia.

6.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w sali do zajęć świetlicowych lub w innych

pomieszczeniach na terenie szkoły, jak również poza terenem szkoły.

7. Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych przez ucznia z domu

nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.

 
 
 
§ 5
 

Zasady opuszczania świetlicy przez uczniów

Na wniosek rodziców dziecko może opuścić świetlicę:   

1. Samodzielnie, jeżeli:

- czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina;

  - rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo           dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy);

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:

- osoba, pod opieką której dziecko wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat

i jest pisemnie upoważniona przez rodzica; 

- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo

       dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

3. Odebrane przez osoby upoważnione:

- poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie          pisemnego upoważnienia rodziców / opiekunów prawnych.

4. Odbierane przez osoby nie wskazane „Karcie zgłoszenia do świetlicy”:

- w przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać każdorazowo pisemne upoważnienie ze wskazaniem, przez kogo zostanie odebrane ze świetlicy (imię, nazwisko osoby odbierającej),  z datą i czytelnym podpisem rodziców/opiekunów prawnych. Gdy upoważnienie znajduje się w zeszycie kontaktowym ucznia i nie ma możliwości skierowania go, zeszyt pozostaje w świetlicy do dnia następnego.

5. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli:

- rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły (w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”

lub na osobnym dokumencie) ;

 - rodzice poinformowali na piśmie wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, podając: rodzaj zajęć, dzień tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia

i zakończenia zajęć, lokalizację.

6.Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym

na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.

8. Uczniowie dojeżdżający, którzy z ważnych powodów nie mogą wrócić do domu

w ustalonych godzinach wynikających z planu lekcji, muszą  każdorazowo posiadać pisemne upoważnienie z datą, czytelnym podpisem rodziców/opiekunów o  zmianie godziny wyjazdu dziecka ze szkoły. Jeżeli uczeń nie będzie posiadał aktualnej, pisemnej informacji o godzinie i sposobie powrotu do domu, opuści szkołę zgodnie
z harmonogramem wynikającym z planu lekcji.

 9. Nauczyciel nie zastosuje się do telefonicznych i ustnych informacji przekazanych w imieniu rodziców przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica/prawnego opiekuna musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.  Nie wywołują dziecka przez telefon, ani nie umawiają się z dzieckiem poza pomieszczeniem do zajęć świetlicowych.

11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 12. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

13.Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów zapisanych do świetlicy, jeżeli w wyznaczonych godzinach nie przyjdą oni na zajęcia świetlicowe.

14.Oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 
 
§ 6
 
Obowiązki ucznia zapisanego na zajęcia do świetlicy

1. Posiada „wyprawkę” niezbędną do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

2.Wykonuje polecenia nauczyciela związane z zajęciami.

3. Zachowuje się kulturalnie - z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.

4.W żadnym wypadku nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek

 i kolegów.

5.Stosuje się do upomnień nauczyciela.

6.Po skończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u nauczyciela świetlicy.

7.Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u nauczyciela; bez zgody nauczyciela

nie oddala się.

8.Odrabia zadania domowe w ciszy i skupieniu, pod kontrolą nauczyciela.

9.Dba o porządek i czystość.

10.Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki,

11. Na zajęciach nie korzysta z telefonu komórkowego.

10. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 
 
§ 7
 
Prawa ucznia zapisanego na zajęcia do świetlicy
 
1.Uczeń ma prawo do:
a. opieki wychowawczej i dydaktycznej,
b. odrabiania zadań domowych i samodzielnej nauki,

c. korzystania z gier dydaktycznych, zabawek i sprzętu sportowego, będącego na wyposażeniu świetlicy,

d. w miarę możliwości korzystania z komputerów do celów dydaktycznych znajdujących się w  bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej,

e. swobodnych rozmów,
f. gier sportowych na boisku szkolnym,
g. czytania książek,
h. poszanowania godności, intymności,

i. odmowy wzięcia udziału w zajęciach ze względu na światopogląd, wyznawaną religię

czy stan zdrowia,
j. poczucia całkowitego bezpieczeństwa
k. innych dowolnych zajęć za zgodą nauczyciela.
 
§ 8
 
 
Obowiązki Rodziców
 

1. Zobowiązują się do współpracy znauczycielem świetlicy poprzez wspomaganie procesu opiekuńczo- dydaktycznego.

2. Wyposażają dziecko w niezbędne materiały i przybory potrzebne do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

3. Przestrzegają godzin pracy świetlicy szkolnej.

4.Zapoznają się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegaj ujętych tam zasad.

§ 9
 
Nauczyciele świetlicy
 

1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

2. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą oraz z wychowawcami klas.

 
§ 10
 
Prawa nauczyciela świetlicy

1. Nauczyciel świetlicy ma prawo do szacunku wobec swojej osoby.

Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu. Czyny zabronione dotyczą w szczególności:

- naruszenia nietykalności cielesnej,

- czynnej napaści,

- znieważenia i groźby bezprawnej.

2. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili zgłoszenia się ich do świetlicy, do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu  przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym, a uczniów dojeżdżających do momentu przekazania ich opiekunom zatrudnionym w firmie przewozowej.

3. Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez osoby upoważnione – ma więc prawo zwrócenia się do rodzica/opiekuna o okazanie dokumentu tożsamości i w razie niemożności potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – nauczyciel świetlicy może odmówić wydania dziecka.

 
§ 11
 
 

Obowiązki nauczyciela świetlicy

1. Organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez stałą opiekę nad nimi.

3.  Regularne utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i nauczycielami.

4. Terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

5. Realizacja zadań ustalonych w przydziale zadań dodatkowych wyznaczonych przez Dyrektora szkoły.

6. Dbanie o dobre imię szkoły, przestrzeganie tajemnicy Rady Pedagogicznej.

7.  Informowanie wychowawców klasowych o zachowaniu uczniów.

 
 
§ 12
 
Nagrody i wyróżnienia
 

1.Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez nauczyciela świetlicy.

2.Pochwała przekazana wychowawcy.

3. Podwyższenie oceny z zachowania zgodnie z WSO.

3.Pochwała przekazana rodzicom/prawnym opiekunom.

4.Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

 
 
§ 13
 
Kary:
 

1.Upomnienie, nagana udzielona przez nauczyciela w obecności wszystkich uczniów.

2.Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

3. Obniżenie oceny z zachowania zgodnie z WSO.

4. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

5. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

 
 
§ 14
 

Współpraca z rodzicami

1.Bezpośrednia (codzienny kontakt).
2.Korespondencja z rodzicami/prawnymi opiekunami.
3.Rozmowy telefoniczne.

4. W ramach konsultacji z rodzicami w każdy wtorek w godz.850 – 935.

 
 
 
§ 15
 
Dokumentacja świetlicy
 

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły

na początku roku szkolnego;
2.  Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
3. Dziennik zajęć.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

5. Regulamin świetlicy szkolnej.
6. Procedury postępowania w świetlicy szkolnej.