Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Wewnątrzszkolny regulamin wycieczek

 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN
ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMOLNIKU

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.Nr 135, poz.1516).

§1

Wycieczki i imprezy szkolne mogą odbywać się w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

§2

Organizacja i program wycieczek oraz imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§3

Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy :

1. wycieczki:

a) przedmiotowe - inicjowane przez nauczycieli w celu uzupełniania programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

b) krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c) turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego , umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się sprzętem.

2. imprezy :

a) krajoznawczo - turystyczne i turystyki kwalifikowanej takie jak : biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty,

b) wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania takie jak szkoły : „zielone”, „zimowe” i „ekologiczne”.

 

 

§4

Uczestnicy wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej oraz obozów wędrownych powinni posiadać uprawnienia do posługiwania się sprzętem specjalistycznym, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.

§5

Organizator wycieczki powinien :

1. przygotować :

a) plan wycieczki,

b) preliminarz finansowy wycieczki.

2. uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce i zobowiązanie pokrycia jej kosztów.

§6

Plan wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę powinien zawierać :

1. kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora szkoły,

2. regulamin wycieczki lub imprez zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

§ 7

Trasy wycieczek turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych oraz trasy,

zwiedzania parku narodowego lub krajoznawczego lub rezerwatu powinny

prowadzić po oznakowanych szlakach.

§ 8

1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownik musi mieć kurs kierowników wycieczek.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która :

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b) jest instruktorem harcerskim,

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego § 3 pkt c, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3

 

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której w § 3 pkt c, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

§9

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

2. opracowuje regulamin i zapoznaje wszystkich uczestników,

3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

10.dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,

11 .zostawia w sekretariacie szkoły :

a) kserokopię karty wycieczki,

b) kserokopię regulaminu,

c) pisemne zgody rodziców.

12.Zabiera ze sobą:

a) kartę wycieczki,

b) regulamin wycieczki,

c) preliminarz finansowy wycieczki,

d) dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki, (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w szkole),

e) potwierdzenie rezerwacji noclegów,

f) umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika,

g) apteczkę pierwszej pomocy.

§10

Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel ,albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.

Do podstawowych obowiązków opiekuna należy :

1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,

2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§11

Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych w szczególności:

1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

3. ze środków wypracowanych przez uczniów,

4. ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

§12

Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w punkcie 11.

§13

Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i obozach :

1. przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowa lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 25 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.

2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów;

3. Liczebność grup na obozach stałych specjalistycznych nie powinna przekraczać 15 uczestników na jednego opiekuna,

4. Na obozie, wycieczce lub imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

5. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,

7. Na szlaku turystycznym grupę prowadzi przewodnik lub przodownik turystyki kwalifikowanej, a zamyka opiekun (idzie ostatni),

8. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca postoju, w czasie wycieczki, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

§14

Szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne w formach, o których mowa w §3.1.b,c i § 3.2.a.

Zgodę na wycieczki zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

1. Zawiadomienie powinno zawierać :

a) nazwę kraju,

b) czas pobytu,

c) program pobytu,

d) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku

2. Kierownik lub opiekun uczniów biorących udział w wyjeździe zagranicznym - w zależności od pełnionej funkcji - powinien odpowiednio posiadać uprawnienia wymienione w punktach § 8.1 i §2.

§15

Uczestnicy wycieczek, imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2012r.