Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Regulamin wynajmowania hali sportowej

 

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ z dnia 20 września 2012r.

1. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady odpłatności dyrektor SP  w porozumieniu z Burmistrzem Leśnej.

2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).

3. Uczniowie SP w ramach planowanych zajęć wychowania fizycznego  SKS, UKS oraz zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenia, Kluby, organizacje sportowe korzystają     z hali nieodpłatnie.

4. Uczniowie przedszkoli, innych szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, korzystają z hali sportowej w sposób zorganizowany pod opieką nauczycieli z tych placówek na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy dyrektorem SP i dyrektorami danych placówek.

5. Wszyscy pracownicy SP korzystają z pomieszczeń hali sportowej nieodpłatnie.

6. Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców gminy  oraz zorganizowanych grup wynajmujących odpłatnie salę wg stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej.

7. Uczniowie SP szkoły korzystają w sposób zorganizowany z pomieszczeń hali w pierwszej kolejności.

8. Zajęcia organizowane przez szkołę odbywają się w dogodnych  godzinach dla uczniów, umożliwiających powrót do domu autobusem szkolnym. Zajęcia na rzecz uczniów prowadzone są w godzinach popołudniowych, do godz. 23.00 dla grup wynajmujących salę.

9. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się do dyrektora SP na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem.

10. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z dyrektorem szkoły porozumienie, określające terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są  wobec osób zawierających porozumienie z dyrektorem szkoły i one ponoszą odpowiedzialność za dozór nad grupą.Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.

11. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano porozumienie. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem.

12. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

13. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania go.

14. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu hali wejść można tylko wejściem głównym od strony hali sportowej. Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru – organizatorowi( kierownikowi grupy) nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w porozumieniu.

15. Na hali sportowej może ćwiczyć jedna grupa.

16. Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.

17. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie mogą korzystać z  obiektu szkolnego.

18. Po zakończonych zajęciach osoba odpowiedzialna za dozór na sali sprawdza jej stan.

19. Osoby korzystające z wynajmu sali dbają o pozostawienie pomieszczeń w stanie estetycznym.

20. Odpłatność jest uregulowana odrębnymi przepisami.

21. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor .