Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Regulamin szkolnego boiska sportowego

REGULAMIN SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 31 ust. 6 Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

1. Właścicielem boiska szkolnego jest …......................................................................................

 

2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela. Z boiska szkolnego mogą korzystać tylko uczniowie szkoły oraz inne grupy sportowe. Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.

 

3. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych.

 

4. Korzystający z boiska szkolnego winni dbać o porządek podczas zajęć.

 

5. Na obiekcie obowiązuje zakaz:

 

· jazdy po boisku wszelkimi pojazdami.

· wprowadzania psów i innych zwierząt,

· niszczenia urządzeń,

· wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach,

· niszczenia zieleni i ławek,

· jazdy po boisku pojazdami,

· palenia wyrobów tytoniowych,

· spożywania napojów alkoholowych,

· przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

· zaśmiecania terenu.

6. Dojście do boiska sportowego odbywa się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami.

 

7. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.

 

8. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk), który samowolnie użyty może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.

 

9. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się sprzętem sportowym.

 

10. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

11. W godz. od …..... do …..... oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych od godz. …..do …... z boiska mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie innych szkół, członkowie klubów sportowych i osoby prywatne. W późniejszych godzinach pierwszeństwo mają grupy dokonujące rezerwacji.