Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Regulamin szatni szkolnej

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

Statut................................................................................................................................................

1. Szatnia jest pomieszczeniem służącym do przechowywania wierzchniej odzieży i obuwia przez uczniów w wydzielonych boksach.

2, Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem szkoły od …..... do ….......;W godzinach popołudniowych z wyżej wymienionego pomieszczenia mogą korzystać organizacje pozaszkolne.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może wejść do szatni za zgodą woźnej, pani sprzątającej lub nauczyciela.

4. Uczeń może skorzystać z szatni przed ukończeniem zajęć w przypadku:

a) na pisemną prośbę rodziców w dzienniczku ucznia,

b) zwolnienia z zajęć przez higienistkę szkolną,

c) złego samopoczucia (brak higienistki szkolnej).

W przypadku b) i c) wychowawca, nauczyciel uczący lub dyrektor/wicedyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

5. Uczniowie pozostawiają okrycia w wyznaczonych boksach przed zajęciami i odbierają po skończeniu zajęć;

6. Rzeczy pozostawione w szatni powinny być podpisane w niewidocznym miejscu. Ułatwi to rozpoznanie w sytuacji konfliktowej.

7. Uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne później niż na godzinę 8.00 przychodzą do szatni najwcześniej na 10 min. przed dzwonkiem rozpoczynającym lekcje;

8. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych – pobieranie okryć jest możliwe tylko z nauczycielem prowadzącym;

9. W sytuacji zwolnienia ucznia przez rodzica – uczeń zobowiązany jest do pokazania osobie upoważnionej do otwierania szatni (sprzątaczka, woźny) kartki na zezwolenie wyjścia poza obręb szkoły podpisanej przez wychowawcę;

10. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy, itp.). Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności;

11. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem nie mogą przebywać na terenie szatni.

12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź pracownikowi szkoły;

13. Klucze z szatni znajdują się u pani sprzątaczki, w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły oraz u pana woźnego.