Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Smolniku

Cele samorządu

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną Radą Rodziców. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 5.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą: prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem; Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

Samorząd Klasowy w składzie

Przewodniczący Klasy,

Zastępca Przewodniczącego,

Skarbnik,

Sekretarz.

Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są Samorządy Klasowe.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Skarbnik,

Sekretarz.

Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd Klasowy:

reprezentuje klasę na zewnątrz  jako Rada SU

organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

uchwala Regulamin SU,

podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulamin i

podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,

dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

wykonuje uchwały Rady SU,

czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

Art. 9.

Bezpośrednio po wyborach, Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Samorządy Klasowe

Art. 11.

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają członkowie Rady SU

Art. 12.

Tryb wyboru Zarządu SU klas I-III

W trzecim tygodniu września ( po wyborach Samorządów Klasowych) odbywa się pierwsze zebranie Rady SU, na który

Członkowie Rady przedstawiają kandydatów do Zarządu

Poprzez tajne głosowanie odbywa się wybór członków Zarządu

Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 13.

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 14.

Opiekunami SU są wychowawcy klas III.

Art. 15.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

Rozdział V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 16.

Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.

Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i innych.

Ze sprzedaży surowców wtórnych.

Ze środków przekazanych przez sponsorów.

Z innych źródeł.

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 17.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plany pracy

Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

Rozdział VII

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 18.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 19.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami Samorządów Klasowych. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się w dokumentacji zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)

Art. 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.