Get Adobe Flash player
Start Procedury i regulaminy

Regulamin biblioteki i czytelni

Regulamin biblioteki szkolnej i czytelni Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1998 r. Nr 85 poz. 539 ze zm.).

2. Statutu …..............................................................................................................

§ 1

Cele i zadania

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, która:

a) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

b) służy do realizacji potrzeb i rozwoju zainteresowań uczniów,

c) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,

d) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Biblioteka pełni funkcje:

1) kształcącą:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,

b) wdrażanie uczniów do samokształcenia,

c) tworzenie warunków do pozyskiwania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

d) uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek międzyprzedmiotowych;

2) kulturalną:

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

b) kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów,

c) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia;

3) opiekuńczą:

a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb uczniów,

b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologicznego,

d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych.

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

a) popularyzacja nowości wydawniczych,

b) prowadzenie statystyki czytelnictwa,

c) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,

d) renowacja i konserwacja księgozbioru.

§ 2

Zasoby

1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały.

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują grupy materiałów:

a) piśmiennicze: słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, podręczniki, lektury, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, czasopisma,

b) niepiśmiennicze: materiały audiowizualne, płyty CD i DVD, kasety wideo, kasety magnetofonowe.

3. Zbiory w bibliotece:

a) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

b) księgozbiór podręczny w czytelni,

c) zbiory wydzielone w pracowniach i klasach.

§ 3

Organizacja

1. Biblioteka składa się z:

a) wypożyczalni,

b) czytelni,

c) pracowni multimedialnej.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

a) uczniowie,

b) pracownicy szkoły,

c) rodzice uczniów,

d) inni użytkownicy – za zgodą dyrektora szkoły.

3. Pozycje księgozbioru podręcznego dostępne są tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia pozycji czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej pozycji, wskazanej przez bibliotekarza.

§ 4

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 1 września do 10 czerwca w wyszczególnionych godzinach.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. Czytelnik wypożycza książki na swoje nazwisko po okazaniu identyfikatora lub legitymacji szkolnej.

5. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

6. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć jedną książkę na okres dwóch tygodni.

7. W przypadku gdy czytelnik nie przeczytał książki, może uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na zmianę terminu jej zwrotu.

8. W przypadku niezwrócenia książki w określonym terminie bibliotekarz może odmówić czytelnikowi wypożyczenia następnych pozycji.

9. Bibliotekarz prowadzi rezerwację książek według kolejności zgłoszeń.

10. Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami (płyty CD) na uzgodniony okres.

11. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni.

12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o zbiory.

13. Czytelnicy odpowiadają materialnie za wypożyczone książki i są zobowiązani odkupić zniszczone lub zagubione egzemplarze.

§ 5

Zasady korzystania z czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zasobów biblioteki.

2. Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do Zeszytu odwiedzin czytelni.

3. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.

5. Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za książki i czasopisma, z których korzysta.

§ 6

Zasady korzystania z pracowni multimedialnej

1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać wszyscy uprawnieni do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Dostęp do komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

3. Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest:

a) okazać identyfikator lub legitymację szkolną,

b) wpisać się do Rejestru osób pracujących przy komputerze.

4. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.

5. Nie wolno:

a) przeprowadzać konfiguracji komputerów,

b) instalować programów i gier,

c) dołączać dodatkowych urządzeń peryferyjnych,

d) wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo.

6. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.

§ 7

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

a) udostępnianie zbiorów,

b) pomoc w poszukiwaniu informacji,

c) doradztwo w doborze lektur,

d) realizacja programu ścieżki czytelniczo-medialnej we współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,

e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze),

f) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,

g) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,

h) organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,

i) współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi).

Regulamin wchodzi w życie z dniem …...........................................................