Get Adobe Flash player
Start

Zadania wychowawcy klasy

1. Wychowawca klasy sprawuje bezpo?redni? opiek? nad uczniami i kieruje ?yciem zespo?owym klasy.

2. G?wnym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzon? mu klas?, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pe?nej realizacji tego zadania.

3. Bli?sze poznanie uczniw przez wychowawc? i utrzymanie z nimi sta?ego kontaktu. Dobra znajomo?? uczniw i ca?ego zespo?u klasowego, poznanie warunkw ich ?ycia, potrzeb i zainteresowa?, pozwoli wychowawcy na wytyczenie s?usznego kierunku i stosowanie w?a?ciwych metod pracy.

4. W celu skoordynowania i ujednolicenia oddzia?ywania wychowawczego na uczniw wychowawca dzia?a w ?cis?ym kontakcie z nauczycielami, innymi pracownikami pedagogicznymi szko?y, ktrzy prowadz? zaj?cia z uczniami danej klasy, wsp?pracuje z rodzicami.

5. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczeglno?ci:

a) stworzenie warunkw wspomagaj?cych rozwj ucznia i proces jego uczenia si? oraz przygotowania do ?ycia w rodzinie i spo?ecze?stwie,

b) inspirowanie i wspomaganie dzia?a? zespo?owych uczniw,

c) podejmowanie dzia?a? umo?liwiaj?cych rozwi?zywanie konfliktw w

zespole uczniw, pomi?dzy uczniami a innymi cz?onkami spo?eczno?ci szkolnej.

d) Wychowawca w celu realizacji powy?szych zada?:

otacza indywidualn? opiek? ka?dego ucznia,

planuje i organizuje wsplnie z uczniami i ich rodzicami:

- r?ne formy ?ycia zespo?owego, rozwijaj?ce jednostki i integruj?ce zespo?y uczniw,

- ustala tre?ci i formy zaj?? tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

- wsp?dzia?a z nauczycielami ucz?cymi w jego klasie, uzgadniaj?c z nimi i koordynuj?c ich dzia?ania wychowawcze wobec og?u uczniw, a tak?e tych, ktrych potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to rwnie? uczniw uzdolnionych jak i z r?nymi trudno?ciami i niepowodzeniami),

utrzymuje kontakt z rodzicami uczniw w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,

- wsp?dzia?ania z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w ich dzia?aniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymuje od nich pomoc w swoich dzia?aniach

- w??cza ich w sprawy klasy i szko?y.

wsp?pracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami ?wiadcz?cymi kwalifikowan? pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno?ci, tak?e zdrowotnych oraz zainteresowa? i szczeglnych uzdolnie? ucznia.

e) Organizacj? i formy udzielania tej pomocy na terenie szko?y okre?laj? przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

f) Wychowawca ma prawo korzysta? w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony w?a?ciwych placwek i instytucji o?wiatowych,

4. Do obowi?zkw wychowawcy nale??:

a) troska o w?a?ciwy stosunek uczniw do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczeglno?ci:

czuwanie nad organizacj? i przebiegiem pracy uczniw w klasie oraz nad wymiarem i rozk?adem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami ucz?cymi w powierzonej mu klasie dla ustalenia jednolitych wymaga? wobec uczniw i sposobw udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie si? post?pami uczniw w nauce, zwracanie szczeglnej uwagi na tych, ktrzy maj? trudno?ci w nauce),

analizowanie wsplne z zespo?em uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodze? uczniw w pracy szkolnej i podejmowanie ?rodkw zaradczych,

pobudzanie dobrze i ?rednio ucz?cych si? do dalszego podnoszenia wynikw nauczania,

dbanie o regularne ucz?szczanie uczniw do szko?y, badanie przyczyn opuszczania przez nich zaj??, udzielenie wskazwek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, ktrzy opu?cili zaj?cia szkolne i maj? trudno?ci w uzupe?nianiu materia?u,

wsp?dzia?anie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniw do aktywnego udzia?u w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

systematyczne wsp?dzia?anie z pedagogiem szko?y w celu wyeliminowania trudno?ci wychowawczych,

?o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym nale?y poinformowa? ucznia i jego rodzicw w formie pisemnej (z piecz?tk? szko?y) na miesi?c przed zako?czeniem okresu (rocznych) zaj?? edukacyjnych. Kopi? listu do rodzicw wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

b) troska o wychowanie moralno-spo?eczne uczniw, w szczeglno?ci:

kszta?towanie wzajemnych stosunkw miedzy uczniami na zasadach ?yczliwo?ci, wytwarzania atmosfery sprzyjaj?cej rozwijaniu w?rd nich wi?zw kole?e?stwa i przyja?ni,

rozwi?zywanie spo?ecznej aktywno?ci uczniw na terenie szko?y i szerszego ?rodowiska m.in.:

- przyzwyczajenie uczniw do wsplnego gospodarowania na terenie szko?y i szerszego ?rodowiska, wyrabianie w nich poczucia wsp?odpowiedzialno?ci za ?ad, czysto?? i estetyk? szko?y, organizowanie w tym celu r?nych form samoobs?ugi,

- rozwi?zywanie samorz?dnych form spo?ecznego ?ycia klasy,

- interesowanie si? udzia?em uczniw w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,

- budzenie zainteresowania uczniw potrzebami ?rodowiska, inspirowanie ich udzia?u na rzecz tego ?rodowiska,

- wywieranie wp?ywu na kszta?towanie warunkw ?ycia w szkole, poza szko?? tak, aby sprzyja?y ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielno?ci.

wsp?dzia?anie w kierunku wyrabiania u uczniw nawyku rzetelnej pracy,

badanie przyczyn niew?a?ciwego zachowania si? uczniw, podejmowanie ?rodkw zaradczych, udzielenie wskazwek uczniom znajduj?cym si? w trudnych sytuacjach, wychowawczych.

c) opieka nad zdrowiem uczniw, w szczeglno?ci:

wdra?anie uczniw do dbania o higien? osobist? i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP ?yciu szkolnym i przedszkolnym,

interesowanie si? stanem zdrowia uczniw i porozumiewanie si?

z lekarzem szkolnym i higienistk? oraz z rodzicami w sprawach

zdrowia ich dzieci.

d) wykonywanie czynno?ci administracyjnych dotycz?cych klasy:

prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

wpisywanie ?wiadectw szkolnych,

wykonywanie innych czynno?ci administracyjnych dotycz?cych klasy zgodnie z zarz?dzeniami w?adzy szkolnej i rady pedagogicznej,

dla zachowania ci?g?o?ci i planowo?ci pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustali? na pocz?tku ka?dego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szko?y tre?? i formy swojej dzia?alno?ci wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym.

e) wychowawca klasy sk?ada na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wynikw swojej pracy,

f) na tydzie? przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotw i wychowawcy klasy s? zobowi?zani poinformowa? ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),

g) usprawiedliwi? nieobecno?? ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego w?asnor?cznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie za?wiadczenia wystawionego przez lekarza.

usprawiedliwienie musi zawiera? konkretn? dat? i powd nieobecno?ci ucznia,

?czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu z?o?onym w dzienniku lekcyjnym,

usprawiedliwienie nie mo?e nast?pi? p?niej ni? dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecno?ci ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecno?? pozostaje nieusprawiedliwiona),

h) zwolni? ucznia z zaj?? lekcyjnych na pisemn? pro?b? rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokona? zapisu Odpowiedzialno?? prawn? za nieobecno?? dziecka na lekcjach bior? na siebie.

W razie w?tpliwo?ci, co do wiarygodno?ci napisanego zwolnienia, wychowawca winien potwierdzi? j? w rozmowie telefonicznej. Rodzic mo?e osobi?cie zwolni? z zaj?? szkolnych.

W razie nieobecno?ci wychowawcy w szkole ucznia mo?e zwolni? tylko dyrektor (wicedyrektor) szko?y. Wychowawca lub dyrektor szko?y ma obowi?zek powiadomi? o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z ktrymi dany ucze? powinien mie? lekcje.

5. Teczka wychowawcy klasy powinna zawiera?:

a) listy obecno?ci rodzicw na spotkaniach z wychowawc?,

b) list? dzieci ubezpieczonych,

c) korespondencje z rodzicami,

d) zeszyty spraw finansowych,

e) usprawiedliwienia nieobecno?ci w szkole,

f) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,

g) plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy,

h) zeszyt uwag i wyr?nie?.

7. Nauczyciel winien prowadzi? nast?puj?c? dokumentacj?:

a) dziennik lekcyjny i dziennik innych zaj??,

b) plany pracy, w tym plany wynikowe z poszczeglnych przedmiotw na dany okres i rok szkolny (wed?ug aktualnych programw),

c) konspekty lekcyjne, scenariusze zaj?? (nauczyciel sta?ysta).