Get Adobe Flash player
Start

Szkolny program profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Smolniku

na lata 2017-2019

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 • Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania ieliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
  i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania       i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
 • Statut Szkoły
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Plan opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2017/2018.

2. Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.

3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Smolniku.

4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2016/2017.

5. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.


 1. WSTĘP

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej    i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,     a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, psychicznym, fizycznym , społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.
 3. Wolontariat i kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur      i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
 4. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.
 5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

Założenia programowe są zgodne z :

 • Statutem szkoły
 • Szkolnym zestawem programów nauczania,
 • Podstawami prawnymi
 1. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku             do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

  IV.          MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w SMOLNIKU

Nasza szkoła to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję.

Historia naszej szkoły sięga czasów powojennych. W latach 1947/48 uruchomiono filię Publicznej Szkoły Powszechnej (późniejsza SP nr 1)      w Niedźwiedziej Górze (za przejazdem).W roku szkolnym 1956/57 podzielono na dwa obwody szkolne i wówczas Szkoła Podstawowa            nr2 mieściła się w dwóch budynkach przy ulicy Baworowo. W 1984 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, a 01.09.1993 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego w nowo oddanym budynku w Smolniku. 01.01.1996 Szkoła Podstawowa nr 2 zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa w Smolniku.

01.09.2002 oddano do użytku nowy segment szkoły i w tym kształcie szkoła funkcjonuje do dziś. Szkoła ciągle się rozwija akcentując swą obecność w gminie, województwie, kraju i poza granicami. W 2000 roku nawiązano kontakt z Holandią i od tego czasu najlepsi uczniowie,          a także sportowcy mieli możliwość spędzania tam czasu wakacyjnego. W roku szkolnym 2003/2004 szkoła starała się o certyfikat "Szkoły           z klasą" organizując różnorodne działania pod patronatem Gazety Wyborczej. Otrzymała go 01.10.2004 roku.
Jesteśmy szkołą otwartą na wszelkie nowości, a jednocześnie pielęgnujemy tradycje lokalne, chrześcijańskie i patriotyczne.
6 czerwca 2007 roku szkole nadano imię Jana Pawła II i co roku w tym dniu szkoła obchodzi swoje święto.

Po wprowadzeniu reformy szkoła stała się 8- letnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej   i rewalidacyjnej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno- wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

 

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania włączającego. Bardzo zależy nam, aby nasi uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czuli się u nas dobrze, rozwijali się na miarę swoich możliwości i osiągnęli umiejętność samodzielnego życia.

Doświadczenie uczy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja.

W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

 

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku jest:  

·       Odpowiedzialny za siebie i innych,

·       Aktywny i twórczy,

·       Ciekawy świata, poszukujący,

·       Kulturalny, tolerancyjny, ale asertywny,

·       Otwarty na innych;

Potrafi:

·       Prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie,  

·       Żyć z innymi i dla innych,

·       Odróżniać dobro od zła,

·       Przyjmować słuszne argumenty, ale i umiejętnie bronić własnych poglądów,

·       Wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce

Zna i stosuje:

·       Podstawowe normy etyczne, moralne, społeczne,

·       Zasady zdrowego stylu życia.

I. Powinności rodziców, nauczycieli, wychowawców:

1. Rodzice wpajają dzieciom podstawowe zasady funkcjonowania w społeczeństwie i współpracują ze szkołą w dalszym rozwoju dziecka,            a mianowicie:  

·       przekazują i egzekwują stosowanie ogólnie przyjętych normy kulturalnego zachowania,

·       wdrażają do poczucia obowiązku i odpowiedzialności za własne postępowanie,

·       uczą potrzeby istnienia wśród ludzi, przyjaznego stosunku do innych,

·       uczą odróżniania dobra od zła,

·       motywują do nauki,

·       pomagają dokonywać wyborów i wspierają dziecko w działaniu,

·       interesują się postępami w rozwoju osobowości dziecka,

·       współpracują ze szkołą w rozwijaniu talentów, zainteresowań bądź wyrównywaniu braków swojego dziecka;

2. Nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci; umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają ich samodzielność uczenia się; inspirują              do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki.

W klasach VII-VIII oraz oddziałach gimnazjalnych nauczyciele:
-wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej;

-wdrażają ich do samodzielności;

-pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Nauczyciele rzetelnie realizują podstawowe funkcje szkoły:

·       dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążą do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej;  

·       kształcą i wychowują dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu symboli narodowych, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;  

·       dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodowości i światopoglądów.  

Dążą, aby uczniowie:

-rozwijali dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,

-mieli świadomość życiowej użyteczności wiedzy oraz spójności wszystkich dziedzin życia,

-stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych,

-poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych,

-uczyli się szacunku do dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie,  społeczności lokalnej i w państwie, w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego,

-kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać

i  współtworzyć w szkole wspólnotę,

-przestrzegali norm kultury osobistej oraz zasad przyjętych w statucie szkoły i wewnątrzszkolnych regulaminach  

3. Wychowawcy klas opracowują i realizują klasowe programy wychowawcze, które są spójne z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

Wychowawca w szczególności:  rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów,

·       poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój na terenie szkoły,

·       współpracując z innymi nauczycielami, współdziała z rodzicami i pielęgniarką szkolną w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów     i uwzględnienia możliwości psychoruchowych,  

·       organizuje spotkania z rodzicami zespołowe i indywidualne w miarę potrzeb, dbając o dokumentowanie tych spotkań, integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły, organizuje spotkania klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy                do instytucji kulturalnych, zakładów pracy itp.,  

·       dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów, sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom,  

·       reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu,

·       wyjaśnia i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego;

Przedstawione poniżej działania skierowane są do uczniów ze wszystkich poziomów klas, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Wychowawca opracowując plan wychowawczy klasy powinien dostosować je do potrzeb swojego zespołu klasowego.


  VI.          ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

KLASY I-III

 

Obszar

Zadania z zakresu profilaktyki i wychowania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Kształtowane wartości

1. Edukacja zdrowotna

- Nauka postaw prozdrowotnych poprzez:

- Udział w programach „Warzywa i owoce”, „Szklanka mleka”

- Uczestnictwo w akcji „Śniadanie daje moc”

- Promowanie aktywnych form wypoczynku

- Propagowanie picia wody i wykluczenia spożywania napojów o dużej zawartości cukru

- Przestrzeganie zasad higieny osobistej (czystość ubrania i ciała)

- Dostosowywanie ubrania do pogody

- Zwracanie uwagi na właściwą postawę podczas pisania i siedzenia w ławkach o dostosowanej wielkości do wzrostu

- Udział we fluoryzacji zębów

- Dostarczanie w przystępny sposób informacji na temat substancji uzależniających i szkodliwych dla zdrowia ( nikotyna, alkohol, leki itp.)

- Przedstawienie sposobów zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny

·       Udział w programach, pogadanki, prezentacje

Wychowawcy

 Pedagog

Psycholog

Pielęgniarka

Cały rok szkolny

Uczeń:

- wie, że zdrowie i życie to największe wartości

- zna zasady higieny osobistej oraz higieny nauki

 ( prawidłowe warunki do nauki)

- zna formy aktywnego wypoczynku

- wie, że nie należy przyjmować żadnych leków bez wiedzy rodziców

- dba o własne zdrowie i higienę

- potrafi aktywnie i kreatywnie zagospodarować czas wolny

2. Bezpieczeństwo

- Wzmacnianie nawyków  bezpiecznego poruszania się  po drogach i ulicach

- Bezpieczne zachowanie się na przerwach, w czasie wycieczek, ferii zimowych, wakacji

- Poznawanie sygnałów alarmowych i planu ewakuacji szkoły

- Kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

·       Pogadanki i praktyczne ćwiczenia

·       Spotkania z policjantem

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

 Policjant

Cały rok szkolny

Uczeń :

- potrafi bezpiecznie poruszać się po szkole i okolicy

- wie, że bezpieczeństwo na przerwach, wycieczkach i w kontaktach z rówieśnikami to priorytet

- w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia potrafi zwrócić się o pomoc do właściwej osoby lub instytucji

3. Bezpieczeństwo w sieci

- Uświadamianie dzieciom, jakie zachowania w internecie mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można unikać zagrożeń, a także jak powinny reagować, kiedy się z nimi zetkną

- Zapoznanie rodziców i nauczycieli, z możliwościami, jakie daje Internet, oraz ze związanymi z nim zagrożeniami, w szczególności tymi, na które narażone są ich dzieci

·       Pogadanki, rozmowy z rodzicami- pedagogizacja rodziców

Nauczyciele informatyki,

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Uczeń:

- wie jak bezpiecznie korzystać z Internetu i być bezpiecznym w sieci

4. Kształtowanie odpowiednich postaw (szacunku, życzliwości, tolerancji, szacunku wobec małej i dużej ojczyzny)

Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy

- Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania

- Wyrabianie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi

- Tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu i państwa

- Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości

- Organizowanie zajęć wskazujących drogi rozwiązywania problemów.

- Uczenie współczesnego patriotyzmu

·       Gry i zabawy integracyjne, zabawy przeciwko agresji

·       Imprezy klasowe, wycieczki

·       Uroczystości klasowe i szkolne (np. ślubowanie klas pierwszych, andrzejki, itp.)

·       Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi

·       Czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą

·       Pogadanki, dyskusje z dziećmi. -Inscenizacje przygotowane przez uczniów obrazujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach

·       Przykłady pozytywnych wzorców literackich

·       Gazetki tematyczne

·       Udział w ważnych uroczystościach, apelach

·       Spotkania z ciekawymi ludźmi

·       Zapoznanie z legendami związanymi z naszym miastem, regionem i państwem

·       Uczestnictwo w akcjach ekologicznych na terenie naszego miasta

·       Udział w zajęciach pozalekcyjnych

·       Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych

·       Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym oraz Małym Samorządzie Uczniowskim

·       Indywidualizacja pracy na lekcjach

·       Wzmacnianie pozycji ucznia przez wskazywanie mocnych stron

·       Zajęcia z pedagogiem szkolnym

·       Spotkania z policjantem

·       Uczenie panowania nad własnymi emocjami

·       Propagowanie i nagradzanie kultury osobistej wychowanków, postawy otwartości i życzliwości wobec innych

·       Znajomość melodii i słów hymnu

·       Kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci narodowej

·       Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym

·       Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych

·       Wdrażanie do przestrzegania prawa, respektowanie przepisów

·       Korzystanie uczniów z prawa do wyborów – wybory SU

 

Cały rok szkolny

 


KLASY IV-VII

 

Obszar

Zadania z zakresu profilaktyki i wychowania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Kształtowane wartości

1. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć oraz akceptowania uczuć innych

-Kształtowanie poczucia własnej wartości

-Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ludźmi

-Nabywanie umiejętności opierania się naciskom innych

-Nabywanie umiejętności analizowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów

-Wdrażanie do wyrażania swoich sądów, podejmowania decyzji

-Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 • Lekcje wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 • Spotkania z pielęgniarką szkolną
 • Pogadanki z pedagogiem, psychologiem
 • Projekcje filmów
 • Analiza utworów literackich i spektakli teatralnych
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się i dyskusji
 • Rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji

Wychowawca

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele

Dyrektor

Cały rok szkolny

Samorozwój w sferze emocjonalnej i społecznej

Rozwój samokontroli

2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie.

-Uczenie otwartości w dzieleniu się myślami i odczuciami

-Zachęcanie do lepszego rozumienia ludzi i do uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia

-Wpajanie zasad moralnych

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła

-Zapoznanie z normami, regułami kulturalnego współżycia i zasadami obowiązującymi w szkole i szerszym środowisku

-Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zachowanie i podejmowane decyzji

-Rozwijanie poczucia własnej wartości

-Wzmacnianie samooceny

-Pobudzanie wrażliwości na sprawy innych ludzi 

 • Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców
 • Lekcje wychowawcze
 • Lekcje przedmiotowe
 • Zajęcia- Wychowanie do życia w rodzinie -zajęcia za zgodą rodziców
 • Przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie: wspólne świętowanie i spędzanie wolnego czasu
 • Angażowanie się w Wolontariat

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Podejmowanie inicjatyw

 

Szacunek dla innych

Odpowiedzialność obywatelska

 

3. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości.

-  Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

- Rozwijanie zdolności, zainteresowań i mocnych stron

- Kształtowanie w uczniu wiary we własne siły

- Kształtowanie umiejętności kończenia rozpoczętych działań mimo napotykanych trudności

·       Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 • Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych
 • Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

Opiekun SU

Cały rok szkolny

 Kreatywność

Poczucie własnej wartości

Wytrwałość

4. Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania.

- Poszerzenie wiedzy na temat powszechnie obowiązujących norm i reguł zachowania

- Rozwijanie inteligencji społecznej

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- Znajomość konsekwencji prawnych związanych z nieprzestrzeganiem zasad

- Rozwijanie poczucia wspólnoty klasowej i szkolnej

·       Ustalenie kodeksów klasowych

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Statutem Szkoły

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Poczucie własnej wartości

Szacunek dla innych ludzi

Podejmowanie inicjatyw

 Odpowiedzialność obywatelska

 Ciekawość poznawcza

5.Zagospodarowanie czasu wolnego.

- Stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań i uzdolnień

 

- Pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia

- Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego

- Proponowanie sposobów twórczego spędzania czasu wolnego

- Angażowanie w życie szkoły

 • Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
 • Organizowanie zajęć integracyjnych po lekcjach
 • Prelekcje i pogadanki na temat pożytecznego spędzania czasu wolnego
 • Edukacja teatralna, muzyczna i filmowa

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrektor

Cały rok szkolny

 Poznanie efektywnych form spędzania czasu wolnego

6. Przekazanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie.

- Uświadomienie czym jest nałóg

- Pogłębianie wiedzy i świadomości uczniów i rodziców na temat uzależnień

- Pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów

- Wyrabianie umiejętności odmawiania zwłaszcza w warunkach presji grupy

- Dostarczenie informacji na temat psychofizycznych zmian okresu dojrzewania

- Dostarczenie informacji na temat prawidłowości i trudności okresu dojrzewania

- Edukacja o dostępnych formach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

 • Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych.
 • Spotkania z pielęgniarką szkolną
 • Spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym
 • Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu
 • Pierwsza pomoc – szkolenie

Wychowawca

Pedagog

Psycholog

Pielęgniarka

Cały rok szkolny

Zdrowie

 Poszanowanie życia

 Poczucie odpowiedzialności

7. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko.

-  Angażowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły

- Kształtowanie właściwych relacji człowiek- środowisko

- Życie w zgodności z przyrodą

- Wskazywanie ekologicznych zagrożeń

- Ochrona środowiska naturalnego

- Rozbudzenie miłości do „małej ojczyzny”

-Poszanowanie symboli narodowych

- Promocja szkoły w środowisku lokalnym

- Kształtowanie postawy prospołecznej, wrażliwości na drugiego człowieka

·       Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim

·       Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie miasta gminy

·       Udział w akcjach „Sprzątanie Świata”.

·       Współpraca z Nadleśnictwem Świeradów Zdrój

·       Udział konkursach

·       Wpajanie nawyku segregowania śmieci

Opiekun SU

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrektor

Cały rok szkolny

Kultura osobista

Szacunek dla innych ludzi

Odpowiedzialność obywatelska

8. Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji systemu wartości.

- Nawiązywanie poprawnych relacji w grupie

- Promowanie i wzmacnianie pozytywnych wzorów i postaw

- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej zapoznanie z symbolami narodowymi i kulturowymi

- Promowanie kultury słowa i savoir vivre

·       Prelekcje i pogadanki na temat tolerancji

·       Inscenizacja, drama

·       Lekcje języka polskiego, religii ukazujące - wzorce osobowe w literaturze i w świecie współczesnym

·       Akcje charytatywne

·       Wyjazdy na filmy, sztuki teatralne, wystawy

Wychowawca

Nauczyciel religii

i innych

przedmiotów

Dyrektor

Cały rok szkolny

 

Tolerancja

Komunikatywność

Samorządność

Aktywność

Kreatywność

 Kompromis

Demokracja

 

9. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy, szkoły.

- Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli

- Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły

- Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

 • Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych wycieczkach
 • Spotkania z wychowawcą w innej formie pozbawionej bariery nauczyciel-rodzic

Wychowawca

Dyrektor

Cały rok szkolny

Współpraca

Tolerancja

 Integracja

 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 

Obszar

Zadania z zakresu profilaktyki i wychowania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Kształtowane wartości

1. Inspirowanie uczniów do samorozwoju intelektualnego.

-Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

-Utrwalanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analiza wpływu rówieśników i mediów na zachowanie

·       Konkursy przedmiotowe i artystyczne

·       Indywidualna praca z uczniem zdolnym (koła zainteresowań jako forma samorealizacji)

·       Aktywizujące metody pracy

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Samorozwój

Krytyczne myślenie

Autonomia

Wolność

Sumienność

 

 

2. Postawy patriotyczne, pamięć o rocznicach, wydarzeniach historycznych

-Kształtowanie postaw patriotycznych

-Wdrażanie nawyków dbania o tradycje i wydarzenia historyczne

-Wykształcenie nawyku w doborze odpowiedniego stroju adekwatnego do rangi wydarzeń

-Dostrzeganie w literaturze faktów i wydarzeń historycznych, rozumienie ich wpływu na dzieje kraju

-Znajomość słów i melodii hymnu państwowego.

·       Udział w uroczystościach państwowych i narodowych

·       Organizacja apeli

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Pogadanki

·       Konkursy historyczne

 

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Tradycje narodowe

Patriotyzm

Godność

 

3. Wpływ środowiska społecznego na osobowość uczniów

-Diagnozowanie i rozpoznawanie środowiska ucznia.

-Dostarczanie wiedzy o różnorodnych środowiskach społecznych np. subkultury

-Dążenie do świadomego wyboru grupy społecznej (rówieśniczej)

-Znajomość konsekwencji prawnych związanych z nie normatywnymi zrachowaniami nieformalnych grup społecznych – edukacja prawna

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Pogadanki

·       Konkursy

·       Udział w zajęciach integracyjnych

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Rodzina-autorytet

Koleżeństwo

Umiejętność bycia sobą

Stałość przekonań

4. Kształtowanie naturalnej akceptacji i odmienności drugiego człowieka.

-Integracja uczniów z niepełnosprawnymi rówieśnikami na szczeblu klasowym i szkolnym

-Propagowanie wartości zawartych w Kodeksie Etycznym

-Rozwijanie akceptacji dla trudności i ograniczeń innych ludzi

-Wyrabianie szacunku dla swojej płci i przeciwnej

-Wyzwalanie gotowości niesienia pomocy

·       Wolontariat

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Pogadanki

·       Konkursy

·       Udział w zajęciach integracyjnych

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Poszanowanie godności drugiego człowieka

Zdolność do miłości

i empatii

Poszanowanie życia

Szacunek

Pokora

Tolerancja

 

 

5. Kultura osobista

-Popularyzowanie wiedzy na temat stosowania w życiu codziennym savoir-vivre

-Wdrażanie do dbania o higienę osobistą i ubiór stosowny do okoliczności

-Wdrażanie do odpowiedzialności za mnie szkolne i innych osób

-Wykształcenie nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną-kultura słowa

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Pogadanki

·       Konkursy

·       Uroczystości, apele

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Dobre obyczaje

Szacunek

6. Pogłębianie wiedzy o samym sobie

-Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji

-Zapoznanie uczniów z symptomami dojrzewania społecznego, emocjonalnego i fizycznego

-Utrwalenie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych- określenie alternatywnych rozwiązań problemu

-Kształtowanie umiejętności wglądu w siebie – budowanie adekwatnego obrazu samego siebie

-Poznanie swoich mocny stron

-Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Pogadanki

·       Konkursy

·       Udział w zajęciach dodatkowych w tym koła zainteresowań

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog,Psycholog

Rodzice

Cały rok szkolny

Samorozwój na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej, poznawczej i emocjonalnej

7. Zdrowie –edukacja zdrowotna

-Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem

-Propagowanie zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowi w kontekście dalszego życia

-Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie i urzeczywistnianie działań na rzecz zdrowia

·       Godziny wychowawcze

·       Prelekcje

·       Konkursy

·       Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego

·       Zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog

Rodzice

Cały rok szkolny

Zdrowie

Poszanowanie życia

Poczucie odpowiedzialności

 

EWALUACJA

Ewaluacja Szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego i ma odpowiedzieć na pytanie „Czy podejmowane działania powodują osłabienie czynników wpływające na występowanie zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?” Wyniki ewaluacji posłużą do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Pozwolą także systematycznie                  i  na bieżąco modyfikować Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniając aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły.

 

Kryteria ewaluacji:

1. Dostosowanie zadań Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego do warunków szkoły i bazy szkoły.

2. Poprawność doboru zadań do realizacji założonych celów.

3. Poziom realizacji zadań skierowanych na uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Zaangażowanie nauczycieli w realizację Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

5. Dostosowanie programu do wyników diagnozy.

 

Formy ewaluacji:

 • zapisy w dziennikach szkolnych,
 • ankiety,
 • obserwacje,
 • rozmowy z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją i innymi pracownikami,
 • protokoły szkoleniowych rad pedagogicznych,
 • protokoły z zebrań z rodzicami,
 • Protokoły z rad pedagogicznych,