Get Adobe Flash player
Start

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Jak w placówkach oświatowych całej Polski, tak i w naszej szkole, w poniedziałek 1 września 2020 roku, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny – 2020/2021. W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju oraz wytycznymi MZ, MEN i GIS, rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w ograniczonej formie.

Więcej…

TO JU? 13 LAT...

Dorastaj? znienacka przez mi?o??, i potem tak nagle doro?li

Trzymaj?c si? za r?ce w?druj? w wielkim t?umie - []

Wiem, ?e w ich sercach bije t?tno ca?ej ludzko?ci.
                                                                      Jan Pawe? II

     13 lat temu - 6 czerwca 2007 r., spo?eczno?? Szko?y Podstawowej w Smolniku prze?ywa?a wielkie ?wi?to. Tego dnia -  decyzj? uczniw oraz rodzicw - nasza placwka otrzyma?a zaszczytne imi? Wielkiego Rodaka - Jana Paw?a II. Od tamtej pory ka?dego roku szkolnego, w dniu nadania imienia - ?wi?towali?my uroczy?cie pami?tn? dat?.

Więcej…

DZI? W MIE?CIE DAWIDA NARODZI? SI? ZBAWICIEL...!

Kiedy ?wi?ta Bo?ego Narodzenia zbli?aj? si? wielkimi krokami, coraz cz??ciej my?li wszystkich uciekaj? do tych nastrojowych, ciep?ych dni, a atmosfery ?wi?tecznej nic tak doskonale nie buduje, jak brzmienie tradycyjnych kol?d i pastora?ek.

W?a?nie dlatego, uczniowie szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku, w dniu 19 grudnia 2019 r.  zaprezentowali na scenie OKiS w Le?nej przepi?kne utwory ?wi?teczne.

Więcej…

11 listopada Dzie? Niepodleg?o?ci

Polski my nard, polski rd- po 123 latach okupacji Nasi rodacy mogli swobodnie, bez strachu ?piewa? pie?ni patriotyczne i wyra?a? swoj? rado?? z odzyskania niepodleg?o?ci. Od tego niezwykle wa?nego dla Polski wydarzenia up?yn??o ju? 101 lat. 11 listopada 1918 roku to jedna z najwa?niejszych dat w historii Naszego kraju.

Więcej…

We wtorek 29 pa?dziernika 2019 roku uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na ucznia Szko?y Podstawowej im Jana Paw?a II w Smolniku. Uroczysto?? u?wietnili go?cie w osobach przedstawicieli w?adz samorz?dowych, dyrekcji wsp?pracuj?cych przedszkoli, przedstawicieli Rady Rodzicw, a tak?e Rodzicw pierwszakw.

Więcej…

Dzie? Edukacji Narodowej w Le?nej

14 pa?dziernika 2019 roku uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy obs?ugi i administracji obchodzili Dzie? Edukacji Narodowej.Uroczysta gala odby?a si? w hali sportowej, w ktrej zgromadzi?a si? spo?eczno?? szkolna, zaproszeni go?cie i przyjaciele szko?y. Na pocz?tku g?os zabra?a Dyrektor Szko?y, Pani Beata Czeczot.

Więcej…

?wi?to Sybiraka w Le?nej


Dnia 17 wrze?nia 2019 roku spo?eczno?? le?nia?ska obchodzi?a Dzie? Pami?ci Sybiru. Wsp?organizatorami uroczysto?ci byli Burmistrz Miasta i Gminy Le?na, O?rodek Kultury i Sportu w Le?nej oraz Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Smolniku. W obchodach wzi?li udzia? ci, ktrzy prze?yli kator?niczy pobyt na Sybirze, w?adze lokalne oraz dyrekcja szko?y.

Więcej…

Więcej artykułów…